عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد نوزدهم - صفحه 319 -  اعتنا ننمودن ملتهاي مسلمان به تهديدات قدرتها
صفحه : 319
كشور ما و همه جاست ، و ما بايد به آن توجه خاصي بكنيم . من آقاي موسوي خوئيني هارا مي شناسم ، و ايشان خيلي فعال بودند و خوب عمل كردند، اما چون وجودشان دردادستاني لازم بود و از اين جهت ، امسال نمي توانند به حج بروند، هرچه فكر كردم ديدم كه آقاي كروبي به جاي ايشان مناسب است . و آقاي كروبي كسي است كه سالهاي طولاني در رژيم سابق كتك خورده است ، و در اين راه صدمه زيادي ديده اند و فردمقاوم و صالحي است . از اين جهت ، ايشان را موقتا امسال مي فرستيم تا ببينيم سال ديگرچه بايد بكنيم .
اما مسئله اي كه عرض كردم ، دنبال اين هستند كه نقطه اي پيدا كنند و بگويند اين است كه ، حال كه آقاي موسوي كنار رفته اند تبليغ مي كنند "وضع ايران تغيير و سياستش فرق كرده است ". آنها نمي دانند سياست حج ، سياستي نيست كه ما درست كرده باشيم ، حج سياست اسلامي است . ما از اول بنايمان بر اين بوده است ، به حج آن طوري كه بوده است عمل كنيم . همان طور كه پيغمبر اكرم بت ها را در كعبه شكست ، ما هم بت ها را بشكنيم ، واين بت ها كه در زمان ما هستند، از آن زمان بالاتر و بدترند. ما بايد همان طور كه سابق عمل كرده ايم ، به حج برويم و همان طور كه سابق تظاهرات و راهپيمايي كردند، عمل كنيم ؛ و با تغيير آقاي موسوي ، سياست ما تغيير نكرده است . حج به همان وضعي كه هميشه و در اين دو - سه سال برگزار شد، برگزار مي گردد، و دولت ها هم بايد آن را تحمل كنند. و ما نمي توانيم از آن وظيفه اي كه اسلام برايمان قرار داده است عدول كنيم و قرآن هم همين دستور را داده است و سياست ما در حج همان سياست است كه بوده و هر وقت هم به حج برويم همان طور عمل مي كنيم ، مگر جلوي ما را بگيرند و نگذارند به حج برويم كه آن مسئله ديگري است .
و من اميدوارم اين فريضه را همان طور كه تا به حال بجا آورده اند، امسال بهتر و باجمعيت بيشتر به انجام برسانند.
اعتنا ننمودن ملتهاي مسلمان به تهديدات قدرتها
و افرادي هم كه به حج مي روند بيشتر متوجه اعمال و با يكديگر متحد باشند، و