عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد نوزدهم - صفحه 318 -  استمرار سياست اسلامي حج
صفحه : 318
حفظ كنند، ولي همين ها هم بايد مواظب باشند كه زايد بر ميزان نباشد. شما گمان نكنيدكه اگر با چندين اتومبيل بيرون بياييد وجهه تان پيش مردم بزرگ مي شود، آن چيزي كه مردم به آن توجه دارند و موافق مذاق عامه است ، اينكه زندگي شما ساده باشد،همان طوري كه سران اسلام و پيغمبر اسلام و اميرالمومنين و ائمه ما زندگي شان ساده وعادي بود بلكه پايين تر از عادي . آنها هم كه جمهوري اسلامي را بپا كردند، مردم عادي هستند، و كساني كه بالابالاها نشسته اند، هيچ دخالتي در اين مسائل نداشته و ندارند. اين مردم بازار و كشاورز و كارگران كارخانه ها و طبقات ضعيف - به حسب دنيا و قوي به حسب آخرت - هستند كه اين توقع را دارند كه اگر خداي نخواسته ، نفوس اين مردم از مامنحرف بشود، ضرر آن براي ما تنها نيست ، بلكه براي اسلام است . و ما بايد حفظ كنيم آنهايي را كه اسلام و جمهوري اسلامي را نگه داشته اند و بعد از اين هم نگه خواهندداشت ، و حفظ آن به اين است كه زندگي ما ساده و عادي باشد. آنهايي هم كه مي خواهند خودشان را حفظ كنند، بايد بدانند كه گاهي با يك اتومبيل پيكان بهترمي توانند محفوظ باشند تا وسيله ديگر. و ائمه جمعه و جماعاتي كه اگر عادي بيرون بيايند ممكن است از بين بروند، بايد به آن مقداري حفظ كنند كه زياد نباشد. و اين طورنباشد كه امام جمعه اي وقتي در خيابان مي آيد، خيابان را خلوت كنند و هياهو به راه بيندازند، اين طور چيزها حيثيتشان را در جامعه ساقط مي كند. بزرگي شما آقايان به دنيانيست ، بزرگي شما به آخرت است ، و اينكه پيش خدا آبرومند باشيد. و اين يك مسئله مهمي است كه دخالت در حفظ جمهوري اسلامي دارد و ما بايد خيلي مواظب باشيم ، واهل علم و دولت و دست اندركاران بيشتر بايد مواظب باشند، چرا كه همه دنبال اين هستند كه نقطه ضعفي ، خصوصا از اهل علم پيدا كنند و در همه جا مطرح سازند. و ما بايدبه گونه اي زندگي كنيم كه اگر چنانچه آن را از ما گرفتند، حسرت نخوريم ، نه اينكه مثل رئيس جمهور امريكا كه اگر اين مقام را از او بگيرند شايد از حسرت دق كند!
استمرار سياست اسلامي حج
جهت ديگري هم كه بايد عرض كنم اين است كه الان ايام حج است و حج از امور