عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد نوزدهم - صفحه 297 -  نامه به نخست وزير "رسيدگي به اختلاف صندوق تعاون صنفي و بانك مركزي "
نامه
زمان : 5 تير 1364 / 7 شوال 1405
مكان : تهران ، جماران
موضوع : ماموريت رسيدگي به اختلاف صندوق تعاون صنفي و بانك مركزي
مخاطب : موسوي ، ميرحسين "نخست وزير"
صفحه : 297
[به دنبال ارسال نامه صندوق تعاون صنفي به محضر امام خميني ، آقاي محسن نوربخش "رئيس كل بانك مركزي " و آقاي طهماسب مظاهري "معاون نخست وزير و سرپرست بنياد مستضعفان " نامه اي به حضور امام ارسال نمودند. در اين نامه تاكيد شده است كه صندوق تعاون صنفي مبلغي وام از بانك مركزي دريافت داشته و مقرر بوده كه در مدت شش ماه مسترد شود و مسئله پرداخت اين مبلغ توسطبنياد مستضعفان موضوعيت ندارد. در اين نامه با اشاره به اينكه بيش از هشتاد درصد از اين مبلغ به مصرف رسيده است و در عين حال قرار بوده وام دريافتي در مهلت معيني مسترد شود، از امام خميني كسب تكليف شده است . با توجه به مغايرت نامه صندوق تعاون صنفي و نامه اخير، امام خميني آقاي موسوي "نخست وزير" را مسئول حل موضوع كرده اند: ]
بسمه تعالي
جناب آقاي نخست وزير
گزارش قبلي با اين گزارش مخالف است . جنابعالي طرفين را بخواهيد و مسئله را حل كنيد.
5 تير ماه 64
روح الله الموسوي الخميني