عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد نوزدهم - صفحه 288 -  اتكاي ملت ايران به قدرت عظيم الهي
صفحه : 288
كردند، اين همه تهديداتي كه كردند، حتي كاخ سفيد تهديد كرد ايران را، ملت ايران همه اين تهديدات را توي خيابانها گذاشت و از رويش عبور كرد. آنها مي فهمند قضيه را، والان در فكر اين اند كه از چه راه ديگر پيش بيايند. اينها خيال مي كردند كه اختلاف مي توانند ايجاد كنند در ايران ، هي دامن زدند به اينكه هي اختلاف است ، هي اختلاف است ، سران با هم اختلاف دارند، مردم ديگر خسته شدند رو به اختلاف رفتند، خيال مي كردند با دعوت به اختلاف ، مردم اختلاف پيدا مي كنند. يك وقت چشمهاي بسته شان را باز كردند و ديدند كه ايران يكپارچه قيام كرد. يكدفعه از خواب بيدار شدندكه چه بود قضيه ، الان متحيرند كه چه بود قضيه و بايد چه كرد. اختلافي كه آنها خيال مي كردند، ما كه مي دانستيم نيست قضيه چيزي ، لكن آنها مي خواستند با همين كلمه ،اختلاف درست كنند. تبليغ به "اختلاف "، خيال مي كردند اختلاف درست مي كند. تبليغ به اينكه "مردم ديگر خسته شدند از جنگ "، اين خستگي ايجاد مي كند؟ روز قدس يكدفعه سيلي زد به صورت همه شان و تحليل عملي اي كه ملت ايران كرد، تمام تحليلهاي آنها را نقش به آب كرد. اين هنر اسلام است از يك طرف و هنر ملت ايران است از طرف ديگر. در روز قدس كه همه شاهد بوديد و سفرايي هم كه گفتند امروزهستند اينجا، آنها هم شاهد بودند. روز قدس يك مطلبي نبود كه در مخيله امثال كارتر وامثال روساي جمهور امريكا - چه حالا و چه سابق - وارد بشود. آنها خيال مي كردند كه -از بس به آنها اشتباهي فهمانده بودند - خيال مي كردند كه ايران ديگر خسته شده است ،"اين قدر به مردم فشار آمده ، خانه ها بر رويشان خراب شده است ، آواره شده اند، اينهاديگر از ميدان در رفته اند، بنابراين ، مي شود زود قضايا را ختم كرد"، يكدفعه چشم بازكردند و ايران را ديدند كه يكپارچه قيام است و يكپارچه جنگ خواهي ؛ يعني مدافع .
اتكاي ملت ايران به قدرت عظيم الهي
ما نمي توانيم از ملت ايران تشكر كنيم ، ما خودمان يك نقطه ضعيفي هستيم در بين اين درياي بزرگ ؛ يك قطره هستيم در بين اين درياي بزرگ . ما مي گوييم كه خدا از شما