عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد نوزدهم - صفحه 286 -  ادعيه ائمه "ع " راهگشاي انسان به مدارج الهيه
صفحه : 286
"او"، ارائه بدهند به "او"كه چه بوده است و چه هست و چه خواهد بود و عالم چه جوراست وضعش با ذات مقدس حق تعالي . و ما دستمان از اين مسائل كوتاه است واميدواريم كه به بركت اولياي خدا، ما هم يك آشنايي ضعيفي پيدا بكنيم و بعض ازحجب ، از پيش چشم ما برداشته بشود. خداي تبارك و تعالي كه مي فرمايد كه : الله نورالسموات والارض (2) و هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن ، (3) اين را ما با قلبمان ، با وجودمان ادراك كنيم ، نه ادراك علمي ، مشاهده ، ادراك علمي اش آسان است ، لكن رسيدن به آنجايي كه انسان دريابد اين مسائل را، اين كار مشكلي است و محتاج به مجاهدت ، و انبيا و اوليا بامجاهدات خودشان به اين مسائل رسيده اند.
ادعيه ائمه "ع " راهگشاي انسان به مدارج الهيه
ادعيه اي كه از ائمه - عليهم السلام - وارد شده است - كه به تعبير بعضي (4) قرآن صاعداست - اين ادعيه به قدري معارف الهيه در آن هست كه انسان متحير مي ماند، آن قدرمعارف در ادعيه هست . مسائلي كه - ائمه عليهم السلام - براي نوع مردم گفته اند به طورمسئله گويي به طور تعيين وظايف ، آنها يك باب است كه روي همان عرف عام صحبت شده است ؛ وقتي كه رسيدند به مناجاتها و ادعيه ، مسائل فرق كرده است . آنجا ديگر زبان عامه مردم نيست ، البته در آن همه چيز هست ، لكن آن معارفي كه در ادعيه و مناجاتهاي ائمه - عليهم السلام - هست ، آنها يك زبان ديگري است غير زبان معمولي و غيرزبان ذكراحكام الهيه . و مطالعه اين ادعيه راهگشايي است براي انسان و رسيدن به بعض مدارج الهيه . و من اميدوارم كه همان طوري كه اين كشور ما و اين ملت عزيز، در همه چيزمتحول شده است ، در اين معاني هم متحول بشود.
تحول دروني ملت ايران بواسطه اسلام
و اميدوارم كه تحول همان طوري كه در ميدانهاي جنگ و در تظاهرات ، در اين ايام
2- سوره نور، آيه 35: "خداوند نور آسمانها و زمين است ".
3- سوره حديد، آيه 3: "او اول و پايان و پيدا و نهان است ".
4- آقاي ميرزا محمدعلي شاه آبادي ، استاد امام خميني .