عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد نوزدهم - صفحه 257 -  خدمات نظام جمهوري اسلامي به اسلام
صفحه : 257
خدمات نظام جمهوري اسلامي به اسلام
و من اميدوارم كه در اين ماه مبارك رمضان كه ماه خداست ، همه موفق بشويد به اينكه دعا كنيد براي اسلام . در راس ادعيه تان دعاي براي اسلام باشد؛ در راس ادعيه تان دعاي براي جمهوري اسلامي و بقاي جمهوري اسلامي باشد. خدمت هايي كه جمهوري اسلامي در اين چهار - پنج سال به اسلام كرده است ، در طول تاريخ - غير اززمان انبيا - نكرده كسي ، آن قدر خدمتي كه اين كرده . هر كس ببيند، هركس مخالف اين حرف است بيايد صورت شماري كند، ريز بدهد. زمان آن جا چه خبر بود، زمان قاجارچه خبر بود؟ قاجار آرامترينشان بود، زمان قاجار چه خبر بود، حالا چه خبر است ؟ ديگرزمان پهلوي را كه همه مي دانيد چه خبر بود. اين كمال بي انصافي است كه يك كسي بگويد "آن وقت هم مثل حالا، حالا بدتر از او". يا كمال بي اطلاعي ، لجاجت ، انسان لجاج ، وقتي لجاجت پيدا مي كند نمي داند خودش هم چه مي كند. مي گويند كه يك دسته اي از اهل جهنم كه در عذاب بودند يك وقت ديدند آرام شد - در روايت است ظاهرا - گفتند چه شد؟ گفتند "پيغمبر عبور مي كند" گفتند "درها را ببنديد نبينيم ". آن كسي كه جهنمي هست اين طوري است ، "درها را ببنديد" با اينكه آرام شده است ، با اينكه عذاب را برداشتند. عذاب باشد، لكن پيغمبر نباشد! فساد باشد، لكن جمهوري اسلامي نباشد! در خيابان ها آن مفسده علني باشد، لكن جمهوري اسلامي نباشد! اينها يك دردي است كه دواي او پيش حضرت عزرائيل (8) - سلام الله عليه - است .
و خداوند همه اين دردها را شفا بدهد. و اميدوارم كه همه ما موفق بشويم به عمل كردن به رضاي خدا. و خداوند اين اسلام را، جمهوري اسلامي را نگه دارد. و ما را موفق كند كه به لقاي جمال مبارك امام زمان - سلام الله عليه - موفق بشويم .
والسلام عليكم و رحمه الله
129- يكي از چهار فرشته بزرگ كه مامور به گرفتن جانها مي باشد.