عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد نوزدهم - صفحه 255 -  تبليغات براي ايجاد اختلاف و ضربه به اسلام
صفحه : 255
آن مرفه ها، چند نفر از آنهايي كه حالا نشستند و بدگويي مي كنند براي جمهوري اسلام ،از آنها چند نفر رفتند به جبهه ؟ آنها چند تا شهيد دادند؟ اگر يكي پيدا كرديد! مگر آن يكي از آنها منفصل شده باشد، ممكن است ، ممكن است كه يك نفر از آن خانه مرفه اش منفصل شده باشد و حزب الله شده باشد او برود، اما اين كم است . هر چه شهيد است مي بينيد كه مال اين قشر محروم است . محروم هم اين طور نيست كه فقط زاغه نشين محروم باشد، بازاري اش محروم است ، كارگرش محروم است ، كشاورزش محروم است و همه اين قشرها محرومند و از همين هاست . آني كه الان در جبهه دارد خدمت مي كند،از همين قشر است . آني كه آن قدر زحمت دارد مي كشد براي حفظ كشورش و براي حفظ اسلام ، همين قشر هستند، اينها آقاي ما هستند، اينها به ما منت دارند، با اينها با كمال تواضع رفتار كنيد.
تبليغات براي ايجاد اختلاف و ضربه به اسلام
امروز ايران از همه وقت ها مبتلاتر است ؛ يعني همه با او مخالفند. تبليغات دنيا؛سرتاسر تبليغات راه افتاده است براي اينكه اسلام را زمين بزنند؛ "صلح بكنيد! ". اين برخلاف نظام انساني است ، برخلاف نظام اسلامي است ، برخلاف ايده انبياست كه بامفسد، با كسي كه فساد به راه مي اندازد و هر روز مفسده اش را داريد مي بينيد و به طبع مفسد است و مخالف همه چيزهاي انبيا هست ، صلح بكنيد. اين مخالف قرآن است ،مخالف عقل است ، مخالف اسلام است ، مخالف ارزش انساني است . اينهايي كه ازاطراف دارند مي آيند ايران و مي آيند به تهران ، و كفن پوش و غيركفن پوش ، و فريادمي كنند ما جنگ مي خواهيم ، اينها از اين ملت نيستند؟ ملت همين است كه مي گويد مابايد صلح بكنيم ؟ كدام ملت مي گويد ما صلح بكنيم ، جز آن مرفه ها و آنهايي كه اسباب عيش شان فراهم نيست ، يا آنهايي كه متوجه نيستند. حمل به صحتش ، اين است كه يك دسته اي متوجه نيستند.
بنابراين ، امروزي كه همه با ما مخالفند، ما خودمان بايد با هم باشيم . نمي گويم نيستيم