عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد نوزدهم - صفحه 251 -  لزوم ساده زيست بودن روحانيون
صفحه : 251
اشكال داشته باشند به فلان آدم يا فلان شخص . اين جاي خطبه نمازجمعه ، جاي دعوت به حق است و دعوت به تقوا و مصالح مسلمين را در او گفتن ، و تعرض به اين خرده ريزي ها، اينها از شان ائمه جمعه خارج است ؛ پرهيز كنند از اين معنا.
لزوم ساده زيست بودن روحانيون
و يكي از امور مهم هم اين است كه روحانيون بايد ساده زندگي كنند. آن چيزي كه روحانيت را پيش برده تا حالا و حفظ كرده است ، اين است كه ساده زندگي كردند.آنهايي كه منشاء آثار بزرگ بودند، در زندگي ساده زندگي كردند. آنهايي كه در بين مردم موجه بودند كه حرف آنها را مي شنيدند، آنهايي ساده زندگي كردند. شايد آقايان كمي شان يادشان باشد، در آن وقتي كه ما اوايلي كه آمديم قم ، كه در آن جا چه اشخاصي بودند، شخص اول قم در جهت زهد و تقوا و اينها مرحوم آشيخ ابوالقاسم قمي (3)،مرحوم آشيخ مهدي (4) و عده ديگري ، و شخص نافذ آن جا و متقي ، مرحوم آميرزا سيدمحمد برقعي (5) و مرحوم آميرزا محمد ارباب (6)؛ همه اينها را من منزل هايشان رفتم . آن كه رياست صوري مردم را داشت و رياست معنوي هم داشت ، با آن كه زاهد بود، درزندگي مشابه بودند. مرحوم آشيخ ابوالقاسم ؛ من گمان ندارم هيچ طلبه اي مثل او بود،زندگي اش يك زندگي اي بود كه مثل ساير طلبه ها، اگر كمتر نبود، بهتر نبود، كمتر هم بود. مرحوم آميرزا محمد ارباب كه من رفتم مكرر منزلشان ، يك منزلي داشت دوسه تااتاق داشت خيلي ساده ، بسيار ساده . مرحوم آشيخ مهدي همين طور، سايرين هم همين طور، عده هم زياد بودند آن وقت . وقتي انسان در آن محيط واقع مي شد كه اينها رامي ديد، همين ديدن اينها براي انسان يك درسي بود، وضع زندگي آنها براي انسان ،
3- آقاي شيخ ابوالقاسم قمي ، از علماي بزرگ قم در اوايل تاسيس حوزه علميه قم كه به سال 1352 ه . ق . در گذشته است .
4- آقاي شيخ مهدي حكمي ، از علماي مهم قم و صاحب كرامات اخلاقيه در اوايل تاسيس حوزه علميه قم .
5- آقاي مير سيد محمد برقعي ، از علماي مبرز قم كه فرزند ارشد مجتهد بزرگ قم يعني مرحوم سيد عبدالله برقعي بود.
6- آقاي ميرزا محمد ارباب قمي ، از علماي بزرگ و محدثين عاليمقام كه در اوايل تاسيس حوزه علميه قم دار فاني راوداع گفتند. وي جد آقاي شهاب الدين اشراقي "داماد امام خميني " است .