عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد نوزدهم - صفحه 249 -  خودخواهي و قدرت طلبي منشا فسادهاي عالم
صفحه : 249
مي شود، شكست روحانيت اسلام است . اين فرق دارد با آن كه اگر خطايي بكندمي گويند كه اين آدم خطا كرده است ، نمي گويند كه اين صنف خطاكار است . از اين جهت هر خطايي كه از ما و شما آقايان خداي نخواسته ، تحقق پيدا بكند علاوه بر آن مسئوليت شخصي كه داريد، يك مسئوليت انساني ، مسئوليت اجتماعي ، مسئوليت صنفي اين را هم براي اينكه پاي همه حساب مي شود؛ بنابراين ، حساب نكنيد خودتان را يك آدم عادي . حتي طلبه در مدرسه ، خودش را حساب نكند كه "خوب ، من مثل ساير مردم يك طلبه عادي هستم ، اگر يك خلافي بكنم پاي خودم حساب مي شود". حتي آن طلبه اي كه در مدرسه دارد درس مي خواند، آن هم وقتي كه يك خطايي بكند پاي خودش حساب نمي شود، پاي ديگران هم حساب مي كنند. مسئوليت بسيار بزرگ است ، و اين نمي شود الا اينكه تهذيب در خود انسان و وحدت با همه رفقا، با همه دوستان با همه اشخاص ، همه قشرها. در بين روحانيون ، ائمه جمعه بيشتر از ديگران مسئول اند.سروكارشان الان ائمه جمعه با مردم بيشتر است تا سروكار ساير روحانيون . ائمه جمعه بايدخيلي مواظب باشند كه خداي نخواسته اگر در يك جايي يك چيزي اتفاق افتاد و چه شد، با جهت روحاني ، جهت پدري حل كنند. اگر خداي نخواسته ، يك وقت بنا باشد كه يك اعمال قدرت بخواهد بكند، براي اينكه امام جمعه است ، اين پاي خودش حساب نمي شود، پاي روحانيت حساب مي شود، پاي اسلام حساب مي شود. از اين جهت ، آنهاوظيفه شان خيلي خطير است و بايد خيلي ملاحظه بكنند.
خودخواهي و قدرت طلبي منشاء فسادهاي عالم
قدرت طلبي در هر كه باشد، اين اسباب اين مي شود كه زمين بخورد. قدرت طلبي ازهر كه باشد از شيطان است ؛ مي خواهد رئيس جمهور امريكا قدرت طلبي كند يا يك طلبه اي در مدرسه بخواهد قدرت طلبي بكند يا يك امام جمعه اي در مركزي كه دارد.اگر وضع اين باشد كه قدرت طلبي در كار بيايد و كار اينكه من اين طور بايد باشم ، بشود،بداند كه اين از شيطان است . شيطان اين تزريق را از ابتدا كرده است و ما را هم از اين راه ،