عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد نوزدهم - صفحه 238 -  اقتدار و پيروزي در سايه حفظ وحدت
صفحه : 238
ايران نسبت به دنيا يك چيزي نيست - چهل و پنج ميليون ، چهل ميليون يك همچو چيزي است - در مقابل جمعيتهاي دنيا كه "چين "اش يك ميليارد جمعيت دارد، هندوستانش هشتصد ميليون جمعيت دارد يا بيشتر، ما چيزي نيستيم ، اما، براي اينكه ، شما از "من "دست برداشتيد و مي گوييد "ما براي خدا"، شما نمي گوييد كه ارتش بايد "نشان " بگيرد،نمي گوييد كه بايد سپاه "نشان " بگيرد، نمي گوييد بايد بسيج يا كميته يا شهرباني ياشهرداري از اينها بگيرد، شما مي گوييد كه ما "نشان " از خدا مي خواهيم و ما همه يك هستيم ، اگر اين معنا در بين شما حفظ شد، شما تا آخر محفوظيد، هيچ كس نمي تواند به شما صدمه اي وارد كند. اين قدرتهاي بزرگ هم اين معنا را مي دانند كه الان ايران وضعش طوري است كه نمي شود آنها به هيچ وسيله اي او را شكست بدهند، نه به وسيله كودتا، نه به وسيله چيزهاي ديگر، نه به وسيله حمله نظامي . آنها از اين راه پيش آمدند كه رخنه كنند در بين شما و شما را از هم جدا كنند ولو اينكه طولاني باشد، مدتش طولاني باشد. آنها سرشان صبر است و صبر زياد دارند و از حالا يك بذري مي كارند، پنجاه سال ديگر بردارند. شما از حالا اگر يك وقت متوجه شديد كه يك بذري اينها كشتند كه ولودر پنجاه سال ديگر مي خواهند از آن استفاده كنند، بايد اين را، اين بذر را فاسدش كنيد وزير پا بماليدش . اگر شما ديديد كه يك وقت زمزمه اين معنا پيدا شد كه ارتش بايدارتشي اش را حفظ كند، آن هم بگويد سپاه بايد سپاهي اش را حفظ كند، آن هم بايدبگويد چه ، اگر بخواهيد جدا از هم باشيد، دو فكر، دو مقصد، اگر يك وقت خداي نخواسته ، زمزمه اين پيدا شد در بين شما، از اول خفه كنيد اين را، نگذاريد. شماهايي كه سران سپاه هستيد توجه به اين معنا بكنيد، و آنهايي كه سران ارتش هستند و همين طورساير جاها، اين معنا را بايد نصب العين خودتان قرار بدهيد كه ما تا با هم هستيم ، مسلمين تا "يد واحده " هستند و همين مسلمين كم جمعيت و پشتوانه بزرگ الهي ، اينها اگر با هم شدند، اين ملت اگر با هم شد، هيچ قدرتي نمي تواند او را بشكند.
اقتدار و پيروزي در سايه حفظ وحدت
همه فكر اين معنا باشيد، دنبال اين باشيد كه دائما درصدد اين باشيد كه اخوت خودتان