عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد نوزدهم - صفحه 236 -  احساس خطر دشمنان از قدرت اسلام
صفحه : 236
ديگران را پايمال مي كنند.
احساس خطر دشمنان از قدرت اسلام
در يك همچو عصري كه دنيا پر است از اشرار و دنيا پر است از ستمكاران ، در ايران يك همچو تحولي پيدا شد به عنايت خداي تبارك و تعالي . يك همچو عنايتي از جانب خداي تبارك و تعالي شد كه اين ملت را متحولش كرد از آن وضعي كه سابق داشت به اين وضعي كه حالا دارد. شما بدانيد، هرچه تبليغات دنيا و شياطين دنيا بر ضد شمامي گويند، دليل بر قدرت شماست . اگر شما يك ملت قدرتمند نبوديد به تبع اسلام و به تبع پاسداران حقيقي اسلام ، اينها با شما كار نداشتند. اين همه تبليغاتي كه شما الان در دنيامي بينيد كه هر وقت يك راديوي خارجي را باز بكنيد مي بينيد كه راجع به ايران يك تبليغ سوئي دارد - ولو با صورتهاي مختلف - اين براي اين است كه ، فهميدند اينجا قدرت است ، احساس خطر كردند از شما جوانها، احساس خطر كردند از شما قواي مسلحه . اين احساس خطر است كه راه افتادند اين ور، آن ور، همه جا دنبال اين اند كه يك فكري بكنند كه اين را خاموشش كنند. اين آتشي كه به نظر آنها آتش است - و رحمت است وآنها به نظرشان آتش است - اين آتش را مي خواهند خاموش كنند با هرحيله . شما مي بينيدكه امروز از كشورهاي مختلف قريب چهارصد، يا از سيصد تا چهارصد آخوند جمع شده است در بغداد، اينها همه براي اين است كه ، اينها جمع شدند براي اينكه - اين آخوندها چون جيره خوار مستكبرين هستند - نبادا اين استكبار بشكند و آنها به تبع آنهابشكنند.
قدرت الهي پشتوانه حركت انبيا و مومنان
اين همه تبليغاتي كه بر ضد شما جوانها مي شود، بر ضد اسلام حقيقتا مي شود، اينهاهمه براي اين است كه احساس يك قدرت كردند اينجا و اين قدرت از من و شما نيست .اين را بايد ما احساس كنيم . اين قدرت از منشاء قدرت است . آن قدرتي هم كه انبيا داشتند،از انبيا نبود. بشر از اول تا آخرش هيچ است ، آنچه هست قدرت خداست . هر حركتي كه شما مي كنيد با قدرت خدا حركت مي كنيد؛ هر تفنگي كه مي اندازيد با قدرت خداست ؛