عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد نوزدهم - صفحه 235 -  ايستادگي ستمديدگان تاريخ در مقابل شياطين
صفحه : 235
و حفظ احكام خدا و نشر معرفت و توحيد و به عبارت ديگر آدمسازي ، اصلا انبيا براي آدم ساختن آمده اند. انبيا آمده اند كه آدمي كه شيطان قسم خورده است كه او را اغوا(1)كند، اينها از كيد اين شيطان او را نجات بدهند و به صراط مستقيم انسانيت او را دعوت كنند، و خودشان هم عملا نشان بدهند كه راه چي است ، چطور بايد در مقابل شيطانهاايستاد، چه شيطانهاي انسي و چه شيطانهاي غير انسي . با رياضات در مقابل شيطانهاي غيرانسي و با اعمال صالحه و جديت در راه پيشبرد مقاصد در مقابل انسانهاي شيطاني .
ايستادگي ستمديدگان تاريخ در مقابل شياطين
و من گمان نمي كنم كه دنيا تاكنون به مثل اين دوره اي كه ما در آن زندگي مي كنيم ، شيطان داشته است . بوده است البته شيطان در همه وقت ، شيطانهاي انسي درهمه طول تاريخ بوده است ، اما هرچه دنيا پيشرفت كرده است ، شيطانها هم دركارهاي شيطانيشان پيشرفت كرده اند. امروز كه به اصطلاح عصر تمدن و ترقي وعصر پيشرفت است ، عصر شيطانهاست . شما در سرتاسر دنيا اگر چنانچه ملاحظه كنيد، دنيا در دست شياطين است ، استثنايش بسيار كم است . اينها با آن حيله شيطاني و باآن ابزار شيطاني كه دارند، همه جا را قبضه كرده اند و در مقام پيشرفت هم هستند و هرروز يك توطئه هايي انجام مي دهند. در مقابل يك همچه توطئه عظيم و يك همچه شيطانهاي تعليم ديده و شيطانهاي عصر تمدن ، بايد انسانها قيام كنند. بايد انسانها همان طوري كه انبياي عظام و اولياي خدا قيام كردند و جانفشاني كردند، بايد در اين عصر هم همه شما، همه ما، همه روحانيون ، همه ملتها، همه ستمديده هاي تاريخ بايد قد علم كنند وجلوي اين شياطين بايستند. اگر سستي بشود، شياطين همه عالم را مي بلعند. آنها با اسم صلح دوستي ، جنگ افروز اول جهانند؛ آنها با اسم حقوق بشر، بالاترين كساني هستند كه حقوق بشر را پايمال مي كنند؛ آنها در عين ادعاي خيرخواهي ، آنچه را براي ديگران مي خواهند جز شر نيست ، براي خودشان هر چه هست مي خواهند و
1- فريب دادن .