عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد نوزدهم - صفحه 230 -  منطق اسلام در دفاع از حقوق مسلمين
صفحه : 230
جنگ نداشتيم ، ما بادي (5) جنگ نبوديم ، ما بعد از اينكه بهمان حمله كردند، دفاع كرديم ، حالا هم در حال دفاع هستيم . دفاع معنايش اين نيست كه تا آن گفت كه "ياالله !دستت را بده من با هم صلح بكنيم "، ما رها كنيم ، اين حرف غلطي است . مايي كه مي دانيم ماهيت يك حيوان درنده چي است ، ما به واسطه اينكه او مي گويد كه بياييدصلح كنيم ، بياييم صلح كنيم ، چه جور، با چي صلح كنيم ؟ با كي صلح كنيم ؟ ملت عراق صلح كنند، ما صلح مي كنيم ملت عراق بگويند كه "كاري نداريد با ما صدام رامي خواهيم ". اما واقعيت ملت عراق را ببينيد، چه خبر است در عراق .
عراقي كه مي بيند كه عائله يك انسان بزرگ را، يك روحاني بزرگ را آن طورمي كشند و هر روز دارند مردم شريف عراق را آن طور مي كشند، اين عراق فريادش به "يا للمسلمين " بلند نيست ؟ شما مسلمانها نبايد از اين مردم بيدفاع ، دفاع بكنيد؟ شمااسلامشناسان نبايد دفاع از حق مسلمين بكنيد؟ ديوار دور اسلام مي كشيد؟ ما در اقصي بلاد دنيا اگر يك كسي بهمان بگويد كه "يا للمسلمين "، ما موظفيم كه به درد آنها برسيم ،هر قدري مي توانيم . ما نمي گوييم كه ما مي توانيم همه جا چه بكنيم . ما آن قدري كه مي توانيم دفاع از حق مسلمين مي كنيم . مسلمين معنايش نيست ايراني ، مسلمين . كسي كه يك مسلمي فرياد زد كه به داد ما برسيد و نرود سراغش ، فكر او نباشد، اين مسلم نيست ،اين انحراف است ، ملتفت نيستيد شماها، اين انحراف است از اسلام ، اين بي توجهي است به مقاصد اسلام . اسلام براي ايران نيامده ، اسلام براي عالم آمده . بعثت ، بعثت براي همه است و همه بايد تابع باشند.
منطق اسلام در دفاع از حقوق مسلمين
و من اميدوارم كه خداي تبارك و تعالي ما را بيدار كند و افراد ملت ما را بيدار كند.آنهايي كه در خواب هستند، آنهايي كه باز هم خواب مي بينند، آنهايي كه خواب امريكارا مي بينند خدا بيدارشان كند، توجه بهشان بدهد كه يك ملت ضعيف را، يك ملتي كه
5- شروع كننده .