عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد نوزدهم - صفحه 229 -  پاسخگويي به فرياد استغاثه مسلمين
صفحه : 229
بلند مي شود، از ايران هم بلند مي شود، يك صداست ، انسان مي فهمد يك حلقوم است دارد اين حرفها را مي زند. اينهايي كه اهل خود ايران هستند و رفتند بيرون ، اينها با ملت خوب هستند؟ صلاح ملت را مي بينند؟ آن كه با عراق مي سازد، صلاح ملت را مي بيند؟آن كه با امريكا دوست است ، صلاح ملت ما را مي خواهد؟ خوب ! ما مي دانيم اين جوري نيست اينها اصلاح كنند خودشان را. آن كه مي تواند، خودش را اصلاح كند، اين قدر خباثت به خرج ندهد، اصلاح كند خودش را، يك قدر توجه كند به مسائل ، توجه كند به حقايق اسلام ، ببيند كه پيغمبر در وقتي كه مبعوث شد - يك نفر آدم ، مخالفش همه - با پافشاري و استقامت كارش را راه انداخت . ملت ما كه نمي ترسند. شما چند نفرنشسته ايد آنجا مي ترسيد، هي القاي ترس مي كنيد، القاي رعب مي كنيد. كساني كه هيچ دخالت در هيچ چيز نداشتند، كساني كه آن روزي كه انقلاب پيروز شد دنبال اين بودندكه براي خلاف انقلاب اسلحه جمع كنند، براي شكست انقلاب ، آنهايي كه نشسته اند وروابطشان را با امريكا محكم كرده اند - و از اول بود و حالا هم هست و خواهد بود - اينهاتوجه به اين ندارند كه با اين اراجيفي كه اينها دارند اين ملت تغيير نمي كند.
پاسخگويي به فرياد استغاثه مسلمين
ما عالمگيري نمي خواهيم بكنيم كه شما ما را مي ترسانيد كه نمي شود عالم را گرفت .ما مي خواهيم به درد مسلمانها برسيم ، توانستيم به دردشان برسيم ، توانستيم ؛ نتوانستيم ،اجرش را داريم . ما مي خواهيم به درد ملت عراق برسيم . اين ملت عراق مظلوم كه داردخرد مي شود زيرپاي اين ظالم و ظالمها، ما مي خواهيم به درد اينها برسيم . مسلمان نبايدبه درد مسلمان برسد؟ اسلام حدود دارد؟ ما درد اينها را مي خواهيم ببينيم چي است .اينها فرياد "يا للمسلمين " دارند مي زنند، ما جواب بايد بدهيم . ملت عراق دارد خردمي شود زير پاي اين خبيث . ما پيش خدا جواب بايد بدهيم . ما دفاع داريم مي كنيم از حق اسلام ، ما دفاع داريم مي كنيم از حق مسلمين . ما جنگ نمي خواهيم بكنيم ، از اول هم