عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد نوزدهم - صفحه 228 -  مايوس نشدن ملت ايران در مبارزه با متجاوز
صفحه : 228
مايوس نشدن ملت ايران در مبارزه با متجاوز
اصلاح كنند خودشان را اشخاص . اين شيوخ اطراف خليج و نمي دانم آنهايي كه درمصر هستند و آنهايي كه در سودان هستند و آنهايي كه در جاهاي ديگر هستند و آنهايي كه در پاريس هستند و هرجا و داخل و همه جا، يك قدري فكر بكنند، اصلاح كنندخودشان را. بفهمند به اينكه يك ملت اين طوري را نمي شود ترساندش ، يك ملت اين طوري را نمي شود مايوسش كرد. ممكن است يك عده اي را مايوس كنند، آنها آن عده اي هستند كه مرفه هستند، از اول وارد كاري هم نبودند. اگر براي آنها مي گوييد آنها ازاول وارد كار نبودند، خوب ! يك عده اي هستند، در همه جا يك عده بيتفاوت ، يك عده مخالف هميشه هست . اما آنهايي كه انقلاب مال آنهاست ، با دست آنهااين انقلاب پيدا شده است ، و هيچ يك از اينها دخالت در اين امر نداشتند. بله ، يك دسته اي از اول كارشكني مي كردند، دخالت در انقلاب هيچ يك از اينها نداشتند، من وارد بودم ،مي ديدم كه اشخاصي چي هستند. اينها مي خواهند كي را بترسانند؟ مي خواهند كي رامايوس كنند؟ مي خواهند آن اشخاصي كه از اول مخالف با ما بودند مايوس كنند؟ آنها ازاول مخالف بودند و حالا هم هستند و خواهند بود. مي خواهند اين جواني كه براي شهادت دارد مي رود توي ميدان ، اين را مايوسش كنند؟ اين نمي شود. اين يك تحولي درش پيدا شده است كه نمي شود. مي خواهند ارتش ما را مايوس كنند؟ ارتش ما الان يك تحولي پيدا كرده است كه به اين حرفها مايوس نمي شود. ملت و عموم ملت به استثناي اين يك عده بدبخت كه در خارج و داخل نشسته اند و نغمه سرايي مي كنند ياعزاداري مي كنند، اينها مي خواهند كي را مايوس كنند؟ اينها چه كاري مي خواهندبكنند؟ يكدفعه انسان مي بيند كه يك صدا از مصر بلند مي شود، از سودان بلند مي شود،نمي دانم از اردن بلند مي شود، از عراق بلند مي شود، از امريكا بلند مي شود، از فرانسه
او را مي ترسانيد كه حالا ول كنيد براي اينكه چه مي شود؟ مگر غير از اين است كه اينهاشهادت مي خواهند؟