عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد نوزدهم - صفحه 216 -  نهراسيدن مدافعان اسلام از شهادت
صفحه : 216
نمي تواند سرش را بلند كند. وقتي ما در يك همچه مقامي واقع هستيم و يك همچه تكليفي را احراز كرديم ، بر همه ما لازم است و واجب شرعي است كه از اسلام دفاع كنيم .علاوه بر همه اينها مسئله ، مسئله اين نيست كه ما جنگ مي كنيم ، ما دفاع مي كنيم . كسي كه به ما حمله كرده و اين طور ويرانگري كرده است در كشورمان ، ما لازم است دفاع كنيم .دفاع را احدي از مسلمين نيست كه ، احدي از علماي اسلام نيست كه بگويد دفاع دراسلام نيست . دفاع هيچ احتياج به يك ولي اي ندارد، هيچ احتياج به يك امامي ندارد.تمام مسلمين اگر يك وقت بنا شد برشان هجمه بشود، خودشان بايد دفاع كنند،مستقل اند در اين امر. و كشور ايران مستقلا، ولو اينكه ولي فقيه هم نگويد، ولو اين كه علما هم نگويند - با اينكه مي گويند آنها هم - مردم مكلف شرعي هستند به اينكه دفاع كنند و حكم عقلشان اين است كه از كشور خودشان ، از ناموس خودشان ، از مال خودشان دفاع كنند. و شما مي دانيد كه اگر خداي نخواسته ، اين حزب بعث مهلت پيدا بكند ومهلت به او داده بشود، اين با كشور عراق چه مي كند، و با كشور ما چه مي كند. و ما تا آخرايستاده ايم . ما دنبال اسلام هستيم . دنبال احكام اسلام ، و حكم اسلام اين است امروز.
نهراسيدن مدافعان اسلام از شهادت
ما از خداي تبارك و تعالي توفيق همه مسلمين را خواستاريم كه در مقابل اين علم كفرقيام كنند، و يك كسي كه با تمام قواعد بين المللي مخالفت مي كند، صاف مي گويد كه "ماساعت چند حمله مي كنيم ، حمله موشكي مي كنيم به شهرهاي ايران ، به شهرهاي مسكوني ايران " صريح مي گويد، لكن هيچ كشوري او را محكوم نمي كند. و ما صريح مي گوييم كه ما ابدا نظر نداريم به اينكه به يك كشوري تعدي بكنيم . ما از خودمان دفاع داريم مي كنيم و همه تبليغات بر ضد ماست . اين براي اين است كه قضيه ، قضيه اسلام وكفر است ، نه قضيه ايران و عراق است . قضيه اين است كه از اسلام اينها بد مي بيند، اسلام نمي گذارد كه آنها به منافع نامشروع خودشان برسند و آنها كه اسلام نمي گذارد به منافع نامشروعشان برسند، آنها قيام بر ضد اسلام مي كنند يا وادار مي كنند. قيام بر ضد اسلام