عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد نوزدهم - صفحه 203 -  ناراحت نشدن از سخن مردم در اطاعت الهي
صفحه : 203
براي اطاعت اوست . وقتي براي اطاعت اوست ، نصرت و شكستش هيچ فرقي با هم ندارد، براي اين كه ، اين وجهه الهي اش همه اش نصرت است . آن چيزي كه مربوط به معنويات است و مربوط به يك جهان ديگر است و براي ما، مايه دست است ، براي ماسرمايه است ، وقتي در دست ما باشد، چه شكست بخوريم و چه پيروز بشويم ، هيچ فرقي با هم ندارد، و اگر اين معنا نباشد باز هم فرقي ندارد، بلكه پيروزي ها شكستش بيشتراست .
ناراحت نشدن از سخن مردم در اطاعت الهي
بايد ما جديت كنيم كه اين معنا را درست بكنيم . دنبال اين باشيم كه اگرچنانچه متصدي امر دولتيم ، دولتي باشيم كه براي خدا كار بكنيم . و براي خدا كاركردن ، اين است كه ببينيم خدا چي فرموده است ، چي گفته است ، ما بايد بكنيم .فرموده است كه به مستمندان بايد برسيد، به ضعفا بايد برسيد، به مردم فقير بايدبرسيد، براي همه بايد تهيه كنيد. وقتي كه بنا شد ما براي اين جهت خدمت كرديم ،اين نصرت خداست . نصرت خدا، نصرت بندگان خداست نصرت دين خداست . وقتي ما نصرت كرديم بندگان خدا را براي خدا، براي اين كه اينها "عيال الله " هستند. ما اگرچنانچه در جبهه ها هم پيروز نشويم ، اين جا پيروزيم . و اگر اين طور نشد، شكست خورديم از همين حالا، در اوج پيروزي در شكست هستيم و در حضيض شكست ، پيروزهستيم . ميزان ، اين است و ما بايد اين را در نظر بگيريم . در هيچ پيروزي به مقدار خارج ازمتعارف كه مربوط به خدا نباشد، غرور و خوشحالي پيدا نكنيم و در هيچ شكستي سرشكستگي نداريم ، براي اين كه ، ما نمي خواستيم خودمان يك چيزي بشويم كه سرشكستگي پيدا كنيم ، ما مي خواستيم اطاعت امر خدا را بكنيم . خدا فرموده است :برويد دست ظالم را قطع كنيد. ما مي رويم ، آن قدري كه قدرت داريم ، دست ظالم را،بتوانيم قطع مي كنيم ؛ نتوانستيم ، كار خودمان را انجام داده ايم . به ما فرموده است كه "قاتلوهم "، يا خداوند تعزيرشان مي كند به دست شما. ما مقاتله مي كنيم ، اطاعت است ؛