عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد نوزدهم - صفحه 197 -  بي اعتنايي به زخارف دنيا، خصلت عاشقان شهادت
صفحه : 197
كه يك چيزي كه ناگوار است بگويد، در ذائقه كسي كه دوست دارد، خوش مي آيد. اگرما برسيم به اين معنا، و اميدواريم كه با جديت برسيم به اين معنا كه خوشمان بيايد از اين معاني . الان ما مي بينيم كه اين جوانهاي ما كه دارند مي روند در جبهه ها، براي شهادت مي روند، اينها همينند. اينها براي اينكه در ذائقه شان خوش آمده است اين معنا؛ اين را ازخدا مي دانند ؛ چون از خدا مي دانند از اين جهت سخت برايشان نيست . ما بايد خودمان را جوري تربيت كنيم كه راضي باشيم به آنچه خداي تبارك و تعالي به ما اعطا مي كند.آنچه مي دهد بلا باشد خوب است و واقعش هم اينطور است ، براي اينكه خداي تبارك و تعالي بندگانش را مي خواهد. گاهي وقتها "بلا" براي انسان نعمت است ، گاهي وقتهانعمت "بلا"ست . خداي تبارك و تعالي مي خواهد مردم را تربيت كند. كساني كه به اومتوجه مي شوند تربيتش گاهي به اين است كه فشار برشان وارد بياورد ؛ گاهي به اين است كه نعمت برشان بدهد. آن وقتي كه فشار وارد مي آيد روحها پرواز مي كنند به عالم ديگر،آن در فشارهاست كه اينطور مي شود.
بي اعتنايي به زخارف دنيا، خصلت عاشقان شهادت
بنابراين ، يك ملتي ما مي خواهيم و خودشان ، خود ملت ما هم بحمدالله اينطور است كه فشارها برايشان اشكالي ندارد. اگر ما، اگر اسلام ، مسلمين مثل ساير قشرهاي عالم بودند كه براي مال و منال و منصب و اينطور چيزها مي رفتند دنبال كار و بالاخره براي شكم و براي شهوت مي رفتند، اگر چنانچه كسر مي آمد بايد ناراحت بشوند. اما ملتي كه براي شهادت مي رود، ملتي كه زن و مردش عاشق شهادت هستند و فرياد شهيد شدن مي زنند، يك همچو ملتي ديگر از اينكه فلان چيز كم است ، فلان چيز زياد است ، اين نمي نالد. اقتصادش چطور است ، اين مال آنهايي است كه وابسته به اقتصاد هستند، دل به اقتصاد دادند. آنهايي كه دل به خدا دادند، آنها اينطور نيستند كه دنبال اين باشند كه فلان چيز فراوان باشد ؛ فلان چيز كم باشد، زياد باشد، نرخش كم باشد، نرخش زياد باشد.اينها كه در نظر اينكه شهيد مي خواهد بشود، اين چيزها نيست . آن كه دارد براي شهادت