عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد نوزدهم - صفحه 139 -  سيره ائمه اطهار"ع " در مبارزه با ظلم و مفاسد
صفحه : 139
بالكي ؛ (6) بايد ببرند، داغ كنند تا درست بشود جامعه . بايد آنهايي كه فاسد هستند، از آن بيرون ريخته بشوند؛ جنبه رحمت است همه اش . منتها آقايان ، بعضي ها خيال مي كنند كه همان رحمت اين است كه به آن مهلت بدهند تا بكشد آدم ها را. اين رحمت است ؟ ازحبس ها بيرونشان كنيد تا بريزند مردم را بكشند، اين رحمت است ؟ شما روي قرآن عمل كنيد. قرآن با اشخاصي كه مسلمند و معتقدند و ايمان به خدا دارند، به برادري رفتارمي كند. با اشخاصي كه بر خلاف اين هستند آنها را مي گويد بكشيد، بزنيد، حبس كنيد؛اشدا علي الكفار. شما همان طرفش را گرفتيد، زمين هم مي خوريد. ما، اگر بنا باشد اسلام را به يك طرفش قبول داشته باشيم ، همان جنبه باصطلاح شما رحمت ، من همه جنبه هايش رارحمت مي دانم ، اما آنكه شما خيال مي كنيد كه آن جنبه اش رحمت است كه دزدها رابيرونشان كنيم ، مفسدها را بيرون كنيم ، آدمكش ها را بيرون كنيم ، دست برداريد از اين طور رحمت هايي كه شما توهم مي كنيد. اينها رحمت نيست ، اينها مخالف خداست ،مخالفت با خداست . شما آقايان ، بايد بگوييد مسائل را، در بلاد خودتان كه رفتيد،مسائلي كه خدا فرموده است ، بگوييد. اشدا علي الكفار رحما بينهم ؛ (7) اين را بايد به مردم حالي كنيد كه معني اش چي است . ما بايد چه بكنيم با آنها؟ آنهايي كه هجمه كردند به همه بلاداسلامي و دارند همه چيز بلاد اسلامي را از بين مي برند.
سيره ائمه اطهار"ع " در مبارزه با ظلم و مفاسد
از آن ور آخوندهاي درباريشان تبليغ مي كنند و افساد مي كنند و بر ضد اسلام حرف ها مي زنند، تفرقه مي اندازند بين مسلمين ؛ از آن طرف هم ، آنها به جان مردم افتاده اند و همه چيزشان را دارند مي برند. و ما هم كنار بنشينيم ، تماشا كنيم ؛ ما تماشاچي هستيم ! ما چه كاري به اين كارها داريم ! ما مي رويم نمازمان را مي خوانيم و روزه مان رامي گيريم و تمام شد! تكليف همين است ؟! اميرالمومنين همين بود؟ سيدالشهدا، اگر اين فكر را مي كرد كه نمي رفت به كربلا، با يك عدد معدودي . اين فكر را نمي كرد، اين فكر
6- "آخرالدوا الكي " آخرين راه درمان ، داغ كردن است .
73- سوره فتح ، آيه 29: "بر كافران ، بسيار قويدل و سخت و با يكديگر بسيار مهربانند".