عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد نوزدهم - صفحه 135 -  تلاش براي بيداري و آگاهي بخشي به ملتها
صفحه : 135
مدرس ، فقيه ، دانشمند و امثال اينها نمايش مي دهد، اين اگر بخواهد تهذيب كند جامعه را، اول از خودش بايد شروع كند، و بعدا تكليف دارد كه جامعه خودش را تهذيب كند.اگر خودش تهذيب نشود نمي تواند جامعه را تهذيب كند. كسي كه خودش فاسد است ،نمي تواند كلامش را يك طوري ادا كند كه مردم صحيح بشوند، تاثير ندارد. آن وقتي كلام تاثير دارد كه از قلب مهذب و پاك بيرون بيايد، اگر چنانچه از قلب ناپاك بيرون بيايدو از قلب شيطاني بيرون بيايد، به زبان شيطاني گفته بشود، اين تاثير نمي تواند بكند درقلب اشخاص . و اگر چنانچه قلب ، قلب رحماني شد، الهي شد، توجه به خدا كرد، از خداهمه چيز را خواست ، همه چيز را به دست او دانست ، او مي تواند كه مردم را تهذيب كند.و اين به عهده علماي بلاد است در هر جا هستند، انديشمندان بلاد است در هر جا هستند،مدرسين است ، خبرگان است ، هر جا هر كس هست . اين تكليف ، ابتدائا متوجه به اينهاست و همه مردم تكليف دارند، لكن اينها خودشان را در اين معرض قرار دادند. اگربخواهيد جامعه را تهذيب كنيد كه اين جامعه ، يك جاي دنيا اگر اسم از اسلام برد،مخالفت با آن نكنند بايد تهذيب شان كنيد، بايد آشنايشان كنيد به مسائل .
تلاش براي بيداري و آگاهي بخشي به ملتها
آقاياني كه از خارج آمدند و در ايران مدتي ماندند، اي كاش در اين جبهه هامي رفتند، جوان هاي ما را مي ديدند و جنايت هايي كه بر اين امت اسلامي شده است مي ديدند. كاش مي رفتند در اين زندان ها، زنداني ها را مي ديدند و مي رفتند زنداني هاي آن جا را هم مي ديدند كه قضيه چي است . آن وقت مي رفتند به بلاد خودشان و مسائل راآن طوري كه هست [بيان كنند]. ما هيچ توقع نداريم كه يك كلمه اي خلاف گفته بشود،ما توقعمان اين است كه اين آقايان كه آمده اند اين جا اين طور نباشد كه يك اجتماعي باشد و يك صحبت هايي باشد و يك قطعنامه هايي باشد و تمام شد و رفت ، هر كس وقتي رفت سرجاي خودش ، مشغول كارهاي خودش بشود. اگر ائمه جمعه اجتماع كردنددر يك مركزي ، يا ائمه جمعه خارج را خواستند و اجتماع كردند، اين جور نباشد كه چندتا نطق باشد و چند تا صحبت باشد و حرف هاي خوب هم خيلي بزنند و قطعنامه هم بعد