عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد نوزدهم - صفحه 133 -  مقدم بودن تزكيه و تهذيب بر همه امور
صفحه : 133
هستم . آن هم جنبه خودبيني دارد، و روي اين زمينه سجده نمي كند و مطرود مي شود.بعد هم خدا را تهديد مي كند، بعد از اين كه انذار مي كند و مي گويد، به من مهلت بدهيد.بعد از آن كه مهلت را مي گيرد و خاطر جمع مي شود، آن وقت خدا را تهديد مي كند به اين كه ؛ به آن عزتت قسم ، به آن اسمي كه من را اغوا كردي قسم كه اينها را نمي گذارم كه اكثرشان به تو توجه كنند. از بين يدشان مي آيم ، از خلفشان مي آيم ، از يمين شان مي آيم ،از شمال شان مي آيم . و لاتجد اكثرهم شاكرين (3) خدا هم جواب را مي دهد.
ما از اين جا مي فهميم كه قضيه خودبيني ، ارث شيطان است ، از صدر عالم اين قضيه بوده است . وقتي هم كه وسوسه مي كند به آدم ، باز آدم را اغوا مي كند به اين كه تو رامي خواهند اين جا كانه حبس كنند. تو اگر حرف من را بشنوي ، بيشتر از اينها داري . آدم هم به آن جنبه ديگري از او قبول مي كند. اين يك تعليم عمومي است كه از قبل از خلقت آدم تا حالا بايد براي ما عبرت باشد؛ بدانيم كه ارث شيطان ، خودبيني است . تمام فسادهايي كه در عالم واقع مي شود، چه فسادها از افراد و چه فسادها از حكومت ها و چه در اجتماع ، تمام فسادها زير سر همين ارث شيطان است . و تمام مفسده هايي كه در عالم پيدا مي شود، از اين بيماري خودبيني است . چه در كنج خانه كسي نشسته باشد و به عبادت مشغول باشد، اگر خودبيني بكند، ارث شيطان را دارد، و چه در جامعه باشد و بامردم تماس داشته باشد، اين هم اگر فسادي از آن حاصل بشود، از خودخواهي وخودبيني خودش است ، و چه حكومت هايي كه در عالم حكومت مي كنند؛ از اولي كه حكومت در دنيا تاسيس شده است تا حالا، هر فسادي واقع شده از اين خصيصه است .
مقدم بودن تزكيه و تهذيب بر همه امور
دردها دوا نمي شود، الا با اين كه اين خصيصه شيطاني از بين برود. كسي بخواهد دردخودش را شخصا دوا كند، بايد اين خصيصه را از بين ببرد؛ بايد رياضت بكشد و خودش را بزرگ حساب نكند؛ نگويد من عالمم ، نگويد من خودم مقدس هستم - چنانچه
3- سوره اعراف ، آيه 17: "بيشتر آنان را شكرگزار نمي يابي ".