عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد نوزدهم - صفحه 117 -  پايمال نمودن بشر به نام حقوق بشر
صفحه : 117
محيط خودشان ، به اندازه سعه وجود خودشان را دارند انجام مي دهند، و اميدواريم كه خداي تبارك و تعالي به آنها توفيق بدهد كه هر چه بيشتر اين امور را انجام بدهند.
پايمال نمودن بشر به نام حقوق بشر
و ديروز يا پريروز - كه مثل اين كه ديروز بوده است ، يا پريروز بوده است - كه روزحقوق بشر بوده ، حرف هايي زده اند. آنهايي كه بشر را پايمال مي كنند، دم از حقوق بشرمي زنند! آنهايي كه از آن ور دنيا آمده اند و اين ور دنيا را به آتش كشيده اند، صحبت ازحقوق بشر مي كنند. آنهايي كه قضيه اختلاف نژادي مبداء امرشان است ، حتي نژاد سفيد راهم قبول ندارند، فقط يك نژاد و آن نژاد خودشان را قبول دارند، آنها از وحدت نژادصحبت مي كنند، آنها از اين كه نبايد نژاد مختلف باشد. دنيا، وضعش اين طور شده است كه ظالم بيشتر كانه داد رحمت مي دهد از مظلوم . آن كسي كه مردم را پايمال دارد مي كند،بيشتر از حقوق بشر صحبت مي كند. شما ببينيد كه در اين هواپيماربايي كه همه دست اندركاران ايران محكوم كردند اين را، و بعد هم به اين وضع خوب حل قضيه راكردند، باز هم مي گويند كه خود اينها دخالت داشتند. اين دليل بر اين است كه اضطراب درشان پيدا شده ، مضطربند. كساني كه مضطرب مي شوند در يك امري ، دست و پايشان را گم مي كنند، نمي دانند چي چي بگويند. اگر چنانچه اين هواپيماربايي از ايران شده بودو در يك جاي ديگر بود و اين طوري حل شده بود، حالا مي ديديد كه چه بساطي در دنيادرآمده بود، و در تبليغات درآمد كه چه جور خوب درست شد، چه جور خوب عمل شد، چه جور شد، چه جور شد. لكن وقتي كه ايران اين كار را كرده است ، اصلا سكوت كردند در آن . گاهي يك چيزي مي گويند، لكن رئيس امريكا مي گويد كه باز ما شواهدي بر اين كه احتمال اين را بدهيم ايران كرده است ، نمي دهيم . لكن از آن ور مي گويند كه -همان امريكايي ها مي گويند - خود ايران دخالت داشتند در اين امر؛ شواهد واضح است كه خود ايران دخالت داشته ! اين ، براي اين است كه مضطربند. جمهوري اسلامي و اين نهضت همگاني اسلامي ، اينها را مضطرب كرده كه نمي دانند چي چي بگويند، هر وقتي يك چيزي مي گويند. و اين براي اين است كه ، اين يك قدرت اسلامي است كه يك