عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد نوزدهم - صفحه 116 -  ريشه قرآني شعار "جنگ جنگ تا پيروزي "
صفحه : 116
است ، يك رشحه اي است از آنكه قرآن مي گويد. آني كه قرآن مي گويد، بيشتر از اين حرف هاست . اين كه ما مي گوييم ، به اندازه حدود خودمان مي گوييم . ما چون امروز با -فرض كنيد كه - صدام يا با كساني كه مويد صدام هستند جنگ داريم ، در اين محيطناقص ، مي گوييم كه "جنگ جنگ تا پيروزي ".
ريشه قرآني شعار "جنگ جنگ تا پيروزي "
خداي تبارك و تعالي ، چون نظرش به اول و آخر است - تا آخر نظر دارد - مي گويدكه "جنگ تا رفع فتنه ". غايت ، رفع فتنه است ؛ يعني ، اگر ما پيروز هم بشويم يك كمي فتنه را كم كرديم ، اگر ما به جاي ديگر هم پيروز بشويم ، باز يك جاي كمي پيروزي حاصل شده است . اگر همه دنيا را هم ما فرض كنيد كه جنگ بكنيم و پيروز بشويم ، باز همه دنياي عصر خودمان را پيروزي درست كرديم . و قرآن اين را نمي گويد، قرآن مي گويد: "جنگ تا رفع فتنه "؛ بايد رفع فتنه از عالم بشود. بنابراين غلط فهمي است از قرآن كه كسي خيال كند كه قرآن نگفته است "جنگ جنگ تا پيروزي ". قرآن گفته است ، بالاتر از اين را گفته ،اسلام هم گفته است و بالاتر از اين را گفته است . و رحمت است اين ، نه اين است كه نقمتي (3) بر مردم است ، يك رحمتي است بر تمام بشر، كه خداي تبارك و تعالي مردم رادعوت به مقاتله كرده است ، نه اين كه خداي تبارك و تعالي مي خواهد زحمتي براي مردم ايجاد كند؛ مي خواهد رحمت درست كند، توسعه رحمت مي خواهد عنايت كند.بنابراين ، نبايد از قرآن سوءاستفاده كرد و آنهايي كه با رژيم ما مخالف هستند، بگويند:اين مخالف قرآن است ؛ يا آخوندهاي درباري بگويند: اين مخالف قرآن است ؛ ياآخوندهاي بدتر از آخوندهاي درباري بگويند: اين مخالف قرآن است . خير! اين موافق قرآن است . و اگر كسي بگويد كه : با فاسد جنگ نكنيد، مخالف قرآن است ؛ اگر كسي بگويد: فتنه را با جنگ رفع نكنيد، مخالف قرآن است . و ما بحمدالله ، جوان هايمان الان مشغول هستند و همان دستوري كه خداي تبارك و تعالي در قرآن داده است به اندازه
3- ضد رحمت .