• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد هفدهم - صفحه 1 -  پيام به دانشجويان و فرهنگيان در آغاز سال تحصيلي "استقلال همه جانبه "
پيام
زمان : 1 مهر 1361 / 5 ذي الحجه 1402
مكان : تهران ، جماران
موضوع : تربيت صحيح منشاء استقلال فرهنگي ، سياسي ، اقتصادي و نظامي است
مناسبت : آغاز سال تحصيلي
مخاطب : روساي دانشگاهها، مراكز تربيت معلم ، فرهنگيان و دانشگاهيان
صفحه : 1
بسم الله الرحمن الرحيم
اكنون كه با تاييد خداوند متعال و توجه خاص بقيه الله - ارواحنا لمقدمه الفدا - مراكزآموزش از دبستانها و دبيرستانها گشايش مي يابد، و مراكز سرنوشت ساز كشور وجمهوري اسلامي به فعاليت بر مي خيزند، تذكراتي را كه كرارا داده ام ، به علت اهميت موضوع ، شايسته تكرار مي دانم .
اينجانب خود را مسئول اسلام و ملت محترم مي دانم تا در اين امر حياتي باز تاكيد وپافشاري نمايم . اميدوارم همه دست اندركاران امور تربيتي و آموزشي و تمام دولتمردان جمهوري اسلامي و همه روشنفكران متعهد و گويندگان و نويسندگان ، و بالاخره فرد فردملت ايران كه نزد خداوند قهار مسئول هستند، در اين امر كه در راس امور است ، نه تنهاسهل انگاري و مجامله ننمايند؛ كه با جديت و پشتكار براي هر چه غنيتر و بهتر شدن اساس آموزش و پرورش اقدام نمايند.
1- بايد سعي شود متصديان امور تربيتي از مرتبه ابتدايي تا آخر از اشخاص صالح ومتعهد و معتقد به جمهوري اسلامي انتخاب شوند؛ افرادي كه هيچ گونه گرايش به مكتبهاي انحرافي شرق و غرب نداشته باشند. دانش آموزان عزيز با كمال دقت و بيطرفي اعمال و كردار دبيران و معلمين را زير نظر بگيرند؛ كه اگر خداي نكرده در يكي از آنان انحرافي ببينند بلافاصله به مقامات مسئول گزارش نمايند. و خود دبيران و معلمين باهشياري مواظب همكاران خود باشند تا اگر بعضي از آنان خواستند افكار انحرافي خود
صفحه : 2
را در خلال تدريس به فرزندان ميهن اسلامي مان القا كنند، از آنان جلوگيري نمايند؛ و درصورتي كه فايده اي نبخشيد با قاطعيت ، مطلب را با مسئولان در ميان بگذارند. ايران امروز ديگر تحمل افكار غربزده و شرقزده مشتي خائن را ندارد. ما بايد با تمام وجود به استقلال فرهنگي برسيم ؛ كه استقلال فرهنگي پايه و اساس كشوري آزاد و مستقل است .استادان عزيز بايد خود اين اعتقاد را بيابند كه تنها فرهنگ ايران اسلامي است كه نجاتبخش كشور و ملت ما مي باشد.
معلمان عزيز خود بهتر مي دانند كه فرهنگ استعماري در زمان اين پسر و پدر چه به روز اين كشور و ملت آورده است . به فرهنگ غني ايران اسلامي تكيه كنيد و مطمئن باشيد كه پيروزي از آن شماست . فرزندان عزيزتان را در سر كلاسها به صورتي تربيت نماييد كه وقتي فارغ التحصيل مي شوند جوانان برومندي تحويل جامعه گردند، كه با تمام وجود معتقد باشند كه آنچه بدبختي داشتند از ابرقدرتهاي شرق و غرب و شرقزدگي وغربزدگي است .
2- دبيران و معلمان و به طور كلي استادان ، سخت از دانش آموزان مواظبت نمايند تاگروهكهاي چپي روسي و امريكايي و منافقين امريكايي آنان را فريب ندهند. فرزندان عزيزم خود از يكديگر به بهترين وجه مراقبت نمايند، و در صورتي كه مشاهده كردند كه بعضي از دشمنانشان در لباس دوست و همشاگردي مي خواهند آنان را جذب گروه خودكنند، به مقامات مسئول معرفي نمايند و سعي كنند اين كار خود را به صورتي مخفي انجام دهند. فرزندان عزيزم ، شما خوب مي دانيد كه مقدرات جمهوري اسلامي در آينده به شما سپرده مي شود. از خود و دوستان كاملا مراقبت نماييد تا در ابعاد مختلف ، چه بعداعتقادي و چه ابعاد ديگر، صراط مستقيم را بپيماييد، زيرا گرايش به يكي از مكتبهاي انحرافي و نيز وابستگي فكري و عملي به غرب و شرق اگرچه بسيار كوچك ، نه تنهاخودتان را نابود مي كند، كه در صورت سهل انگاري - ولو در دراز مدت - به ديگران سرايت خواهد كرد، و همه ما در پيشگاه خداوند متعال و نسلهاي آينده مسئول خواهيم بود. بايد توجه داشته باشيد كه نفوذ منافقين و ديگر خرابكاران و افراد منحرف در
صفحه : 3
دبيرستانها و ديگر مراكز تعليم و تربيت موجب تباهي اسلام است و مسئول آن ، همه دست اندركاران امور تربيتي خصوصا دبيران و معلمان و دانش آموزان حزب اللهي مي باشند.
همه مي دانيم كه سرنوشت يك كشور و يك ملت و يك نظام ، بعد از توده هاي مردم در دست طبقه تحصيلكرده است ، و هدف بزرگ استعمار نو به دست گرفتن مراكز اين قشر است . كشور ما در دهه هاي اخير هر چه صدمه ديده و رنج كشيده است از دست خائنين اين قشر بوده است . وابستگي به شرق و غرب توسط غربزدگان و شرقزدگان و به اصطلاح روشنفكران كه از دانشگاهها برخاسته اند ولي چارچوب فكريشان در مدارس ابتدايي و متوسطه درست شده است ، به فرهنگ ، دين و كشورمان صدمه هاي بيشمارزده اند؛ چرا كه اين افراد براي تكميل وابستگي به شرق و غرب و اخيرا امريكا هر كاري كه توانسته اند به نفع آنان انجام دهند دادند. چون درس خوانده بودند با كوله بار غربزدگي و شرقزدگي چون دزداني كه با چراغ آيند، براي اربابان و كعبه هاي آمالشان گزيده تركالاها را انتخاب كردند. گرچه ما مسئول آنچه در آن روزگاران بر ملتمان رفته است نيستيم ، لكن امروز رئيس جمهور و دولت و مجلس شوراي اسلامي و تمامي متصديان امور تربيتي در مقابل خداوند قادر و توده هاي ملت و دولت و مجلس شوراي اسلامي وتمامي متصديان امور تربيتي در مقابل خداوند قادر و توده هاي ملت مستضعف مسئول هستيم . كلكم راع و كلكم مسئول (1) و بايد بدانيم كه از مسئوليتهاي بسيار بزرگ ، مسئوليت ديني و ملي است ، مسئوليت در مقابل مستضعفان و مظلومان است ، و بالاخره مسئوليت درپيشگاه خالق و خلق ، آن هم در طول تاريخ آينده .
مسامحه و سهل انگاري در تعليم و تربيت خيانت به اسلام و جمهوري اسلامي واستقلال فرهنگي يك ملت و كشور مي باشد و بايد از آن احتراز كرد. امروزدانش آموزان بايد سعي كنند تاريخ انقلاب اسلامي مان را و نقش وحدت بين خودشان و
1- پيامبر اكرم "ص " فرمود: "همه شما "چونان " شبانيد و همه تان مسئول ".
صفحه : 4
دانشگاهيان را با روحانيون بياموزند؛ زيرا اگر روحانيون ، شما را و شما، روحانيون رابشناسيد و با هم تفاهم كنيد، مطمئن باشيد كه جناحهاي غربزده و شرقزده از منافقان وچپگرايان و ديگر خرابكاران و منحرفان بر شما و كشور اسلامي تان طمع نخواهند كرد؛ واگر هم طمع كنند، با شكست قطعي مواجه خواهند شد.
و بدانيد كه بي انگيزه نبوده است كه رژيم سابق از شاعران و نويسندگان و سخنگويان و شايعه سازان و روزنامه نگاران وابسته براي تفرقه بين اين دو گروه استفاده مي كردند، كه متاسفانه آنچنان در اين امر موفق شدند كه اين دو قشر دشمن سرسخت يكديگر شدند،و رفت و آمد هر گروه در محيط ديگري ممنوع اعلام شده بود، و هيچ يك چشم ديدن ديگري را نداشت . و اين اختلاف را رضا خان و پسرش دامن زدند تا كشور ايران را درتمامي ابعاد وابسته به قدرتها كردند، و آنچنان مردم را از خود و فرهنگ خود و فرهنگ غني اسلام بيگانه كردند كه در هر چيز، خود را به بيگانگان محتاج و خويشتن را فاقد همه ارزشها مي دانستند. و اين فاجعه موجب گرديد تا كشور و اسلام بزرگ را عقب نگه دارندو به سر اين كشور و ملت ، آن آمد كه همه مي دانيد كه جبران آن محتاج به فعاليت همه جانبه شبانه روزي ملت و دولت و شما مي باشد. و اميد است تا با هماهنگ شدن همگان وراهنماييهاي متفكران و عالمان متعهد و بيرون راندن ياس و نااميدي از خود و يافتن خويشتن خويش و فرهنگ عظيم خود، بزودي به استقلال كامل دست يابيم ، و ملت مظلوم بتواند به مدارج عاليه معنوي و مادي خود برسد.
3- مادران و پدران متعهد از رفت و آمدهاي فرزندانشان سخت مراقبت نمايند و آنان را زير نظر بگيرند تا خداي ناكرده صيد منافقان امريكايي و منحرفان روسي نگردند، ووضع درسي آنان را دنبال كنند، چرا كه نقش مادران و پدران در حفظ فرزندانشان درسنين دبستان و دبيرستان بسيار مهم و ارزشمند است .
بايد توجه داشته باشند كه فرزندانشان در سنيني هستند كه با يك شعار گمراه كننده فريب مي خورند و خداي ناكرده به راهي قدم مي گذارند كه جلوگيري از آن از هيچ كس ساخته نيست . مادران و پدران توجه داشته باشند كه آنان از همه كس موثرتر براي نجات
صفحه : 5
فرزندانشان از گرداب جهل و فساد مي باشند. به همين جهت ، دلسوزانه و متعهدانه بااساتيد فرزندانشان در تماس باشند و آنان را در اين مهم ياري دهند و از آنان ياري گيرند.اميدوارم اين نونهالان ، استقلال فرهنگي ، سياسي ، اقتصادي و نظامي فرداي ما را تامين كنند، و ما را از شر ابرقدرتها نجات دهند و پايه گذاران جهان سوم راستين گردند.
اميد است با تاييد خداوند متعال و اعتماد به قدرت ايمان و عنايت حضرت بقيه الله -روحي لمقدمه الفدا - طرق غيبي به روي همه باز و راه سعادت و ترقي روحي و جسمي برهمگان گشاده گردد. والسلام علي عبادالله الصالحين .
روح الله الموسوي الخميني