• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شانزدهم - صفحه 89 -  اعجاز رزمندگان در جبهه هاي نبرد
صفحه : 89
مي دانيم كه در حال صلح و جنگ در جنايت اند. در طول حكومتشان در عراق در حال جنگ نبودند، لكن جنايت آنها بر اسلام ، بر مسلمين ، بر ملت عراق ، بر مراجع عظام عراق و بر علماي اسلام هر روز واقع مي شد و بعد هم آن ديوانگي را كه در فطرت آنهابود و طغيانگري را كه خميره ذاتي صدام است ، آن ديوانگي را عمل كرد و عقلاي اسلام و عقلاي جهان دست به هم دادند كه اين سنگ را از چاه بيرون بياورند، لكن كار اين ديوانه آن طور است كه نمي شود اين سنگ را بيرون آورد مگر با اسلحه و قوت ايمان .شما ثابت كرديد كه مي توانيد در مقابل قدرتها بايستيد و شما ميدانهاي نبردتان در تاريخ ضبط خواهد شد.
اعجاز رزمندگان در جبهه هاي نبرد
اگر امروز همه قدرتمندان و همه ياوه سرايان تبليغاتي به ضد شما و به ضد جمهوري اسلامي قلمفرسايي مي كنند يا سخنراني يا توطئه ، لكن نمي توانند روي حق پرده پوشي كنند. شما بحقيد، همان طوري كه امام سيد الشهدا بحق بود و با عده قليلي مقابله كرد و درعين حالي كه به شهادت رسيد و فرزندان او هم به شهادت رسيدند، لكن اسلام را زنده كرد و يزيد و بني اميه را رسوا كرد. شما هم شيعيان همان حضرت هستيد. شما هم در اين نبردهاي بزرگي مثل نبرد آبادان و مثل تنگه چزابه و مثل بستان كاري كرديد كه اعجازبود؛ اعجاز بود از باب اينكه يك جمعيت كم با عده و عده كم و با ايمان بزرگ اين اعجازرا آفريدند و صدام كه اين كار غلط را به تخيلاتي كه كرده بود انجام داد، پشيمان شده است و به همه دولتها براي كمك دست دراز كرده است و از همه كشورها كمك خواسته است و همه هم ، تقريبا اكثر قريب به اتفاق هم به او كمك مي كنند و همه كمكهايي را كه آنها كرده اند نتوانسته اند يك ايماني براي او بفرستند، براي اينكه در خودشان هم نبود.
اشتباهشان در همين است كه خيال مي كنند زيادي جمعيت و زيادي اسلحه كار انجام