• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شانزدهم - صفحه 506 -  ملتها عاشق ايرانند
صفحه : 506
همه قدرتش يك همچو حرفي نزده است كه حرف يك دسته اي كه همه شان مدعي چه هستند، بگويد كه اصلا گوش كردن ، طرحش ارزش ندارد، شنيدنش ارزش ندارد.امريكا تا حالا به شما اين را نگفته و شما از اسرائيل پذيرفتيد و منتظر ذلت دنيا و آخرت بايد باشيد.
ملتها عاشق ايرانند
خداوندا، ما با اين ملتهاي مظلوم كه در تحت فشار اين دولتها هستند چه بكنيم ؟ چه جواب بدهيم به اين ملتها؟ خداوند، ما با اين دولتهايي كه به اسم اسلام اين قدر تحقيرمي شوند و نفس در نمي آورند، ما چه بكنيم با اينها؟ اينها را بايد چه كرد با آنها؟ بايدملتها خودشان ، خودشان بيدار بشوند. خودشان بيدار بشوند دفاع كنند از خودشان . منتظرنباشند كه دولتهايشان اين كارها را بكنند. ما هم اگر نشسته بوديم منتظر بوديم كه آريامهربرايمان كار بكند، حالا بدتر از حالا بوديم . ملت ما ننشست كه برايش "دروازه تمدن بزرگ " را بياورند، او را گرفت ، دمش را گرفت بيرونش كرد، و خودش زمام امور را به دست گرفت . و امروز كه ما اينجا نشسته ايم با يك سال پيشمان ، با دو سال پيشمان خيلي فرق داريم . امروز بحمدالله همه چيز اين ملت و همه چيز اين مسلمانهاي كشور ما رو به ترقي است و ترقي كرده است . بالاتر، از اين شما اگر، اين يك كلمه را توجه كنيد كه اگراين كشور يك پيشروي اسلامي ، يك پيشروي ملي نكرده بود، چرا همه كشورها با آن مخالف اند. استثنايش كم است . مگر اينجا چه شده است كه همه با آن بدند؟ دست چپي بد است . دست راستي بد است . منافقش بد است . - نمي دانم - سلطنت طلبش بد است .امريكايي اش بد است . شوروي اش بد است . همه بد! مگر چه شده اينجا كه همه با آن بدهستند؟ خوب ، همه جا هم انقلابات شده است . اما انقلابي كه شده همه با آن بد نبودند.يك دسته طرفدارش بودند. يك دسته هم با آن مخالف . ايران چه شده است كه همه باآن مخالف اند؟ اين معلوم مي شود ايران يك مطلبي در آن هست كه اين مطلب بر همه سنگيني مي كند. ايران دنبال يك برنامه اي هست كه اين برنامه نمي توانند بپذيرند.