• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شانزدهم - صفحه 482 -  لزوم اتحاد مسلمين در مقابل امريكا
صفحه : 482
لزوم اتحاد مسلمين در مقابل امريكا
شما مي دانيد كه هر روز آبادان مورد اصابت گلوله است و موشك است و امثال اينها.هر روز خوب ، مي آيند كنار و از آنجا با آن توپهاي دور برد مي زنند به آن . كي رامي شكند؟ مردم بيچاره را. مردم كه نه ، هيچ كار ندارد. جز بقال است و نمي دانم خبازاست و يك زن بيچاره اي است و يك بچه كوچكي است و اينها؟ ما مي گوييم كه مامي خواهيم كه اينها تا آن حد بروند كه نتوانند يك همچو كاري بكنند. خوب ، بيايند عقلابنشينند اين كار را بكنند؛ ما كه مخالف با آن نيستيم ، لكن اگر نكنند، خوب ، ما خودمان بايد بكنيم ، ما با قوه قهريه بايد بكنيم . اگر اينها عمل كردند به اينها، خوب ، ما ديگر حرفي
عراق هست ، همه اش ، اگر نگويم همه اش ، اكثرش از ايرانيها بوده ، ايرانيها آن بناها راساخته اند. چطور اين آدم به اسم اينكه ايران زرتشتي است - نمي دانم - پارس اند، ازفارس اند - مگر فارس بودن اشكال دارد؟ - به اسم اينكه همه ايراني ها مجوس هستند، به اسم اين ، حمله كرد و بعد فهميد كه نخير، اسلام با "الله اكبر" پشت گردني به او مي زند، و تاكنون هم اينطور بوده و بعدها هم اگر تسليم حق نشوند! ما يك امر غير اسلامي نمي خواهيم . ما يك امر حقي مي خواهيم . ما مي گوييم يك متجاوز آمده است و آنهمه جنايات وارد كرده است ؛ آن همه افراد كشته است ! آنهمه خانه خراب كرده است ! آنهمه مردم را بي خانمان كرده است ! آنهمه عراقي را بي خانمان كرده ! اينهمه افرادي كه ازعراق فرار كرده اند، آمده اند اينجا، آواره شدند. همه اينها هستند. خوب ، بيايد اين آدم ،اين دولت ، اين كذا، بيايد، مردم را بنشانند؛ اشخاصي كه عاقل هستند، بنشانند و ببينند كه ما چه مي خواهيم . ما مي گوييم كه اين جناياتي كه اين كرده است ، چون پيشقدم بوده است ، [مقصر است . ] ما غير دفاع تا كنون هيچ كاري نكرده ايم . اين جنايات بايد جبران بشود. اگر ما دست از [سر] جنايات جاني برداريم ، جاني هستيم . كمك به جنايت ،خودش يك جنايتي است . ما مي گوييم كه اينطور بايد باشد. ما مي گوييم كه بايد اينها ازكشور ما بيرون بروند و تعدي نكنند به كشور ما.