• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شانزدهم - صفحه 481 -  علاقه مندي ملت ايران به عراق
صفحه : 481
آنجا اجرا بكنند و اسرائيل را وادار كردند به اينكه آنطور جنايتها را بكند تا اينكه آن طرحهايي كه به نفع امريكاست و همه كشورها را اسير امريكا مي كند، بيشتر از آنچه كه هستند، آنها اجرا بشود. خوب ، اين ملتهاي اسلام ، اين دولتهاي - به اصطلاح - اسلامي ، تاكي مي خواهند اين ذلتها را تحمل كنند و اين تحقيرها را بپذيرند؟ تا كي اينها توجه به اين ندارند كه زندگاني شرافتمندانه بهتر از اين زندگيهايي است كه در پاركها باشد وشرافتمندانه نباشد؟ اينها به خود بيايند، توجه كنند به اين مسائل . و اگر طرح "كمپ ديويد" و همين طور امثال او براي شناسايي اسرائيل ، اينها به آن راي بدهند، هر يك ازاينها كه راي دادند، يك وقت تكليف شرعي براي ما مي شود به اينكه با آنها يك معامله ديگر بكنيم .
علاقه مندي ملت ايران به عراق
ما نمي خواهيم با كسي جنگ بكنيم . شما مي بينيد كه ما با عراق جنگ نداشتيم . ملت عراق ملت خود ماست ، آنقدر كه ما علاقه به عراق داريم ! در عراق مركز تشيع است . درعراق مركز اميرالمومنين است ، مركز حسين بن علي است ، مركز ساير ائمه است ، ملت اسلامي است . ما علاقه داريم به عراق ؛ همان طوري كه علاقه داريم به ايران به اعتباراينكه اسلام است ، آنجا هم علاقه داريم به اعتبار اينكه يك كشوري اسلامي است ومركز اولياي خداست . ما هيچ وقت بناي بر اين نداشتيم كه به عراق يك صدمه اي واردكنيم و تا كنون هم هر چه به من گزارش داده شده است - تقريبا - اين بوده است كه به مردم عراق تعدي نشده است .
اما ما چه بكنيم با يك همچو فاسدي (3) كه هم عراق را دارد به تباهي مي دهد و هم ايران را به خيال خودش ؟ ما چه كنيم با يك همچو آدمي كه از اول مي گويد كه ما بارژيمي كه زرتشتي هستند - نمي دانم - مجوس هستند، يك رژيمي كه همه اش صداي "الله اكبر" است ، [مقابله مي كنيم ؟] همه آن بناهايي كه در عراق ، بناهاي اسلامي كه در
3- صدام حسين .