• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شانزدهم - صفحه 475 -  اجتناب از افراط و تفريط در امر پاكسازي
صفحه : 475
هياتها را شناسايي كنند منحرف باشد، شما يك وقت توجه بكنيد كه در بين اين افرادي كه تعيين شده است بسياريشان افراد فاسد بوده اند و ضد انقلاب بوده اند. بنابراين ، يك مسئله مهم حياتي است براي كشور؛ همان طوري كه بازسازي ، يك مسئله مهم حياتي بوددر اول انقلاب و الان هم بايد تعقيب بشود، همان طور كيفيت بازسازي . افرادي كه مي خواهند وارد بشوند در اين امر، بايد افراد صالح باشند. و مطمئن به اين زودي نشويدكه ما عده اي هستيم كه همه مان حزب اللهي هستيم . ممكن است كه در بين شما عده اي باشند كه به اسم "حزب الله " وارد بشوند و به اسم "حزب الله " كارهاي شما را فلج كنند،كارشكني كنند و شما بعد از دو سال ديگر متوجه بشويد مطلب را. بنابراين ، يكي از امورمهم ، مسئله شناسايي افرادي است كه مي خواهد اين هياتها را تشكيل بدهد و اين را نبايددر آن مسامحه به هيچ وجه كرد.
اجتناب از افراط و تفريط در امر پاكسازي
آن وقت راجع به كيفيت عملي كه انجام مي دهند، اين از حيث افراط و تفريط، بايدانسان اجتناب كند از طرف و هر كس كه در آن رژيم وارد بوده ، ما بگوييم كه اينهاهمه شان فساد بودند. در بين اين افراد، افرادي بودند كه در آن وقت ، خون جگرمي خوردند، لكن الزام داشتند به بعضي كارها. البته اگر جناياتي از آنها صادر شده باشد،آن وقت آن مسئله ديگري است . اما مجرد اينكه اين آدم در آن وقت در وزارتخانه بوده ، در اداره بوده يا - فرض كنيد - در آن حزب فاسد "رستاخيز" بوده ، مجرد اين را نبايدشما ميزان قرار بدهيد.
در آن وقت ، شما خوب ، بوديد و ملتفت هستيد؛ غالب شما توجه به اين مسائل دارندكه در آن وقت الزامي بود. آن مرد، آن مرد ناصالح ، آن مرد فاسد(1) اعلام كرد كه هر كس وارد نمي شود در اين حزب ، برود از ايران . خوب ، در يك همچو محيطي ، ممكن است بسياري افرادي كه با آن رژيم هم مخالف بودند، مي ديدند چاره ندارند، الا اينكه وارد
1- محمدرضا پهلوي .