• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شانزدهم - صفحه 473 -  سخنراني در جمع هياتهاي بازسازي نيروي انساني وزارتخانه ها "پاكسازي ادارات "
سخنراني
زمان : صبح 14 شهريور 1361 / 16 ذي القعده 1402
مكان : تهران ، حسينيه جماران
موضوع : اهميت و ضرورت پاكسازي و بازسازي وزارتخانه و ادارات - توطئه هاي امريكا درمنطقه
حضار: خانواده شهداي پاسداران كميته هاي انقلاب اسلامي خوزستان - جاسبي ، عبد الله "دبيركل سازمان امور اداري و استخدامي كشور" - هياتهاي بازسازي نيروي انساني وزارتخانه ها و موسسات دولتي و شركتهاي وابسته
صفحه : 473
بسم الله الرحمن الرحيم
ضرورت وجود هياتهاي بازسازي
ان شاءالله تعالي ، آقايان حاضر، موفق به خدمتي كه مشغول هستند، باشند. البته مسئله پاكسازي و بازسازي وزارتخانه ها و ادارات يك امر ضروري بوده است ؛ براي اينكه دررژيم سابق ، اشخاص بسياري در اين وزارتخانه ها، در اين ادارات بودند كه آنها لياقت اين مسائل را نداشتند و شايد بسياري از آنها ضد انقلاب بودند و پس از پيروزي انقلاب ضروري بود كه يك همچو هيات هايي باشند و شناسايي كنند اشخاصي را كه مفسدهستند؛ اشخاصي را كه مضر هستند به جمهوري اسلامي ؛ اشخاصي كه مي خواهندنارضايتي در بين مردم ايجاد كنند؛ آنها را بايد پاكسازي مي كردند. لكن نكته اي كه من بايد عرض كنم به آقايان و اين امري است كه بر عموم افرادي كه در اين كشور مشغول خدمت هستند، براي آنها هم هست ، اين است كه اصل اين مسائل ، هم ضروري است كه بايد باشد و هم با نبودنش فاجعه درست مي شود. لكن در كيفيت اين امر و مواردي كه بايد اين كار بشود و افرادي كه بايد اينطور كارها را انجام بدهند، در آنها بايد خيلي دقت بشود.
دقت در انتخاب اعضاي هياتهاي بازسازي
اول راجع به افرادي كه انتخاب مي شوند براي اين پاكسازيها، بازسازيها يا در
صفحه : 474
انجمنهاي اسلامي كه تشكيل شده است - در همه جا هست و خدمت هم زياد مي كنند -اول امر و مهمتر از همه اين است كه افرادي كه انتخاب مي كنند، سوابقشان را، كارهايي كه در آن رژيم متصدي بودند و كارهايي كه بعد از شكست رژيم انجام دادند، اينها بايدبررسي بشود. شما مي دانيد كه امروز در هر جايي كه يك خدمتگزاري ، يك عده اي بخواهند خدمت كنند، اشخاص مفسد، منافق و منحرف با حيله هايي خودشان را واردمي كنند. چه بسا آنهايي كه وارد مي شوند و مي خواهند كه برخلاف آن چيزي كه اسلام اقتضا مي كند، عمل بكنند و مردم را ناراضي كنند، چه بسا از اشخاص سالم ديگر بسيارخودشان را جنداللهي و طرفدار اسلام و طرفدار جمهوري اسلامي معرفي كنند.
امروز به مجرد اينكه يكي بخواهد خودش را مسلم و پايدار به احكام اسلام و مومن به نهضت حساب كند، خوب ، ما بايد از او قبول كنيم ، لكن نبايد در اموري كه مربوط به اينطور مسائل است وارد بشود، مگر اينكه آن اشخاص مورد اطمينان دولت ، مورداطمينان قوه قضايي و ساير ارگانهايي كه هستند، آن اشخاص مورد اطمينان را براي اينكه شناسايي شود از افراد، آن اشخاصي باشند كه بالاخره ، شناسايي [كنند] اشخاصي را كه مي خواهند در اين امور وارد بشوند و طرفين قضيه اش بسيار خطرناك است . ممكن است كساني وارد بشوند و افراد غير صالح را حفظ كنند، افراد صالح را كنار بگذارند و يا ازخارج ، افرادي كه مربوط به اين دستجات مختلف است وارد بكنند. اين بدون شناسايي نمي شود باشد. همين طور شما بخواهيد كه اسم نويسي كند، هر كس مي خواهد بيايد دراين بازسازي وارد بشود، اين يك فاجعه ايجاد مي كند گاهي ، پس از چيزهايي كه مسلمابايد مورد نظر آقايان باشد و بايد به آن دقت بشود، يعني سوابق اشخاص در رژيم سابقه و خانواده او[ست كه ] چه جور هستند، دوستاني كه او داشته است چه جور بودند و بعد ازانقلاب چه جور رفتار كردند، چه وضعي داشتند، اينها بايد بررسي بشود و محتاج به اين است كه افراد مطمئني كه صد در صد مورد اطمينان اين دولت هست يا مورد اطمينان -فرض كنيد - مجلس است ، يا مورد اطمينان قوه قضايي و شوراي دفاع است ، اين افراد،مورد اطمينان براي شناسايي اينها باشد. چه بسا اگر يك نفر در بين آنها كه مي خواهند اين
صفحه : 475
هياتها را شناسايي كنند منحرف باشد، شما يك وقت توجه بكنيد كه در بين اين افرادي كه تعيين شده است بسياريشان افراد فاسد بوده اند و ضد انقلاب بوده اند. بنابراين ، يك مسئله مهم حياتي است براي كشور؛ همان طوري كه بازسازي ، يك مسئله مهم حياتي بوددر اول انقلاب و الان هم بايد تعقيب بشود، همان طور كيفيت بازسازي . افرادي كه مي خواهند وارد بشوند در اين امر، بايد افراد صالح باشند. و مطمئن به اين زودي نشويدكه ما عده اي هستيم كه همه مان حزب اللهي هستيم . ممكن است كه در بين شما عده اي باشند كه به اسم "حزب الله " وارد بشوند و به اسم "حزب الله " كارهاي شما را فلج كنند،كارشكني كنند و شما بعد از دو سال ديگر متوجه بشويد مطلب را. بنابراين ، يكي از امورمهم ، مسئله شناسايي افرادي است كه مي خواهد اين هياتها را تشكيل بدهد و اين را نبايددر آن مسامحه به هيچ وجه كرد.
اجتناب از افراط و تفريط در امر پاكسازي
آن وقت راجع به كيفيت عملي كه انجام مي دهند، اين از حيث افراط و تفريط، بايدانسان اجتناب كند از طرف و هر كس كه در آن رژيم وارد بوده ، ما بگوييم كه اينهاهمه شان فساد بودند. در بين اين افراد، افرادي بودند كه در آن وقت ، خون جگرمي خوردند، لكن الزام داشتند به بعضي كارها. البته اگر جناياتي از آنها صادر شده باشد،آن وقت آن مسئله ديگري است . اما مجرد اينكه اين آدم در آن وقت در وزارتخانه بوده ، در اداره بوده يا - فرض كنيد - در آن حزب فاسد "رستاخيز" بوده ، مجرد اين را نبايدشما ميزان قرار بدهيد.
در آن وقت ، شما خوب ، بوديد و ملتفت هستيد؛ غالب شما توجه به اين مسائل دارندكه در آن وقت الزامي بود. آن مرد، آن مرد ناصالح ، آن مرد فاسد(1) اعلام كرد كه هر كس وارد نمي شود در اين حزب ، برود از ايران . خوب ، در يك همچو محيطي ، ممكن است بسياري افرادي كه با آن رژيم هم مخالف بودند، مي ديدند چاره ندارند، الا اينكه وارد
1- محمدرضا پهلوي .
صفحه : 476
بشوند. و ممكن است كه در آن وقت يك افرادي در ادارات ، در وزارتخانه ها واردشدند براي يك تخفيف ظلم . شما گمان نكنيد هر كس در آن وقت وارد شده ، پس اوظالم است . ممكن است يك افرادي وارد شده باشند براي اينكه ، ظلمهايي كه در اين ادارات ، در اين وزارتخانه ها در آن رژيم داده مي شد، تا يك حدودي تخفيف به آن بدهند. اينها يك اموري است كه اگر - خداي نخواسته - شما يك بي گناهي يا يك آدم خدمتگزاري كه در آن رژيم هم مي خواسته خدمت به اسلام بكند، خدمت به ايران بكند، شما يك وقت كنارش بگذاريد به مجرد اينكه وارد در حزب است يا وارد دروزارتخانه است ، اين يك امري است كه صحيح نيست و براي شما صالح نيست .
از آن طرف هم بايد افرادي كه مي بينيد كه در آن رژيم مشغول بودند به يك فسادكاري ، خرابكاري ، ظلم و تعدي و حالا از اينها باقي مانده اند در اينجاها، آنها هم كه آن نحو هستند، آنها هم احتياط اين است كه بيرون بروند، ولو حالا خيلي هم خودشان راجندالله حساب مي كنند. اگر در آن رژيم مشغول يك كارهاي فاسد بودند، مشغول ظلم وتعدي به مردم بودند، اين به اين زودي اصلاح نمي شود. اگر بين خودش و خدا هم اصلاح شد، لكن ما تكليفمان اين است كه اينها را در يك مواردي كه كار براي مردم دارند مي كنند، در آن موارد آنها را ابقا نكنيم .
پس ما بايد نه از آن طرف ، هر كس اظهار كرد كه من - مثلا - آدم صالحي هستم ،حزب الله هستم و چه ، ابقا كنيم ، نه از اين طرف ، هر كس در رژيم سابق يك كاري انجام داده است ، داخل در يك اداره اي بوده است ، داخل در يك وزارتخانه اي بوده ، شمابخواهيد پاكسازي كنيد؛ اين هم درست نيست . يك امر مسلماني ، يك امر موافق با شرع [اين است ] كه افراد شناسايي بشوند. چنانچه واقعا الان دارند كارشكني مي كنند، ناراضي در بين مردم درست مي كنند و امثال اينها، اينها را حتما بايد معرفي كنيد و پاكسازي بشوند. يك اشخاصي كه خدمتگزارند، در رژيم سابق بودند، اما آن وقت هم اينطورنبود كه جنايتكار باشند و مشغول فساد باشند، آنها را نبايد ما كنار بگذاريم . بالاخره ، اين كشور محتاج به اداره است ، محتاج به خدمتگزار است و بايد افرادي را كه كارشناس
صفحه : 477
هستند، باشند در اين ادارات . به مجرد اينكه يك احتمالي مي دهيد يا - فرض كنيد -همين كه آن وقت در رژيم سابق يك كاري كرده ، آن وقت فرض كنيد كه در يك محضري بوده است كه آنجا شاه هم در آن محضر بوده ، اين ، مجرد اين ، مجوز براي بيرون كردن نيست . اگر هم هيچ وقت با آنها نبوده ، لكن با عملشان موافق بوده ؛ هيچ وقت با شاه يك جايي نبوده كه عكس بيندازد، اما با عمل موافق بوده ، كارهاي آنها را اجرا مي كرده ،ظلمهاي آنها را اجرا مي كرده ، يك همچو آدمي هم نبايد الان در وزارتخانه ها و درجاهايي كه محل كار مردم است ، محل مراجعات مردم است ، آنجا هم نبايد باشد.
جلوگيري از اذيت مراجعين در ادارات
خوب ، شما كه سركشي مي كنيد در همه وزارتخانه ها و ادارات ، توجه به اين معناداشته باشيد كه با مردم ، اينها چه مي كنند. يكي از امور مهمه اين است كه ما نبايد مثل سابق باشيم كه اگر يك بي چاره اي مي خواهد مراجعه كند به يك اداره اي ، به يك رئيس اداره اي ، آنقدر اشكال تراشي و آن قدر فساد باشد و بالاخره هم [هي بگوييم : ] امروزبرو، فردا بيا، فردا برو، پس فردا بيا، اينطور چيزها. اگر افرادي در آنجا هستند كه اينطور بامردم معامله مي كنند، شما بدانيد كه اينها مي خواهند ناراضي درست بكنند؛ [مثلا، ] يك كسي آمده ، يك كاري دارد، كار جزئي هم هست ، [دائم مي گويند: ] برو سر آن ميز، آن برو سر آن ميز، آن برو سر آن ميز، آن كارهايي كه سابق مي كردند، اگر شما در ادارات ديديد يك همچو چيزي هست ، بايد به آنها تنبه بدهيد، ارشادشان كنيد كه اين كارها،كارهاي اسلامي نيست . اگر تكرار كردند، آنها را هم بايد كنار بگذاريد.
مهم و پرمسئوليت بودن كار هياتهاي بازسازي
در هر صورت ، كار شما در عين حالي كه يك كار مهمي است ، يك كار اسلامي مهمي است ، يك خدمت بسيار بزرگ است ، مسئوليت بسيار بزرگ هم دارد. ازمسئوليتش غافل نباشيد. نبادا شما بخواهيد خدمت بكنيد، يك وقتي - خداي نخواسته -خلاف آن بشود؛ بخواهيد عبادت بكنيد، يك وقت - خداي نخواسته - معصيت بشود.
صفحه : 478
بايد همه اين مسائل [را، ] نه همه شما، همه كساني كه در كارهايي كه در اين جمهوري اسلامي هست ، وارد مي شوند، همه آنها، اين را توجه كنند كه ما مي خواهيم براي اسلام خدمت كنيم . مي خواهيم همان طور كه اسلام مي خواهد عمل كنيم . اسلام هم نسبت به افراد، افراد خائني كه نمي شود اصلاحشان كرد را كنار مي گذارد. اشخاصي اگر هم يك كار خلافي يك وقتي كردند و بعد برگشتند و شما سوابقشان را وقتي ديديد، ديديد كه نه ،اينها اشخاصي بودند كه در آنجا به واسطه الزام ، به واسطه اجبار، به واسطه ترس ، به واسطه اينطور امور، يك كاري كردند، مجرد اين [را] شما اخذ نكنيد و يك كسي راساقطش كنيد در جامعه . اين كار مهمي است كه كار بسيار با ارزش است ، لكن مسئوليت هم بسيار دارد. و اين را بايد همه آقايان متوجه باشند.
و همين طور آنهايي كه در جاهايي كه اين انجمنهاي اسلامي است ، آنها هم بايد اين توجه را داشته باشند كه در عين حالي كه انجمنهاي اسلامي خدمت مي كنند و خدمتشان هم ارزشمند است ، در عين حال مسئوليت شان هم زياد است . چه بسا كه در بين انجمنهاي اسلامي هم يك فرد يا افرادي پيدا بشوند كه بخواهند انجمن اسلامي را بكشند به خلاف اسلام و فساد ايجاد كنند. آنها هم بايد افرادشان را شناسايي كنند. ببينند كه اين آدمي كه به اسم "انجمن اسلامي " آمده ، آيا خودش تعهد به اسلام دارد؟ چه جور بوده وضعش ؟خانواده اش چه بوده ؟ اينها يك مسائل مهمي است كه امروز ما به آن مبتلا هستيم و شمامي بينيد كه در بين اين چپها، در بين اين منحرفين ، در بين اين منافقين ، افرادي هستند كه باطراحي وارد مي شوند و در همه جا سر مي كشند و وارد مي شوند و يك وقت - خداي نخواسته - غائله ايجاد مي كنند. اينها يك مسائلي است كه بايد خود آقايان توجه داشته باشند.
گفته هاي منافقين ، مستند راديوهاي بيگانه
چنانچه مي بينيد كه ما الان مبتلا هستيم به جنگ و مبتلا هستيم به آن چيزهايي كه ،تبليغاتي كه در خارج بر ضد ما مي شود؛ شما مي بينيد چقدر تبليغ ! من گمان ندارم كه يكي از اين رسانه هاي گروهي با جمهوري اسلامي بخواهد به انصاف عمل كند. طرفداري را
صفحه : 479
من نمي گويم ، بخواهد به انصاف عمل كند، بخواهد چيزي كه مي گويد، از روي انصاف باشد؛ مثلا، مي بينيد كه يكي از رسانه هاي گروهي كه چند شب پيش از اين ، دو - سه شب پيش از اين بود، مي گفت كه عراق هم خيلي آدم كشته ، ايران هم كشته ، لكن ما راجع به عراق مستند نداريم ، راجع به ايران مستند داريم ، استناد داريم به چيزي . او چي است ؟ آن يك چيزي است كه منافقين در خارج منتشر كرده اند؛ مستند يك راديويي . نه اينكه نمي فهمند، مي فهمند، مي خواهند يك چيزي بگويند، به خيال خودشان يك بهانه اي دست بدهند، و الا آنها مي فهمند كه اين منافقيني كه در خارج هستند و آن اشخاصي كه حالا با هم جمع شده اند و تو سر هم مي زنند و همه موافق با اين هستند كه اسلام نباشد،اينها مي گويند كه ما از آنها شنيديم ، چون از آنها شنيديم ، پس مستند است .
خوب ، ما يك همچو ابتلايي الان در دنيا داريم كه حرف دشمنهاي ما كه از اينجابيرونشان راندند و آنقدر جنايات در اين كشور كردند، مستند مي شود؛ براي اينكه الان هر روز، روزي صد نفر در ايران در زندان اوين اعدام مي شوند - يكي از حرفهايش است - روزي صد نفر الان دارد اعدام مي شود! خوب ، يك همچو گرفتاري ما داريم .وقتي يك همچو گرفتاري داريم ، ما بايد خودمان توجه به مسائل بكنيم ، هوشمند باشيم ،يك وقت بهانه دست ندهيم كه - خداي نخواسته - يك چيز كوچكي را ما عمل كنيم ، اين بهانه بشود دست آنها و به قول خودشان ، مستند پيدا بكنند.
الان تمام رسانه هاي گروهي به ضد ايران ، به ضد اسلام [هستند. ] اصلا اسلام را آنهامضر مي دانند. با افراد ايراني بد نيستند، با افرادي كه مي خواهند طرف اسلام باشند،مي خواهند اسلام را پياده كنند، با اينها بد هستند. آنها اسلام را مضر به حال خودشان مي دانند. و مع الاسف ، ما مبتلاي به دولتهايي هستيم كه در كشورهاي اسلامي هستند.آنها هم همين طور دارند دامن مي زنند به اينطور اختلافات .
طرح ذلت بار به رسميت شناختن اسرائيل
شما ملاحظه كنيد كه چقدر اسفبار است اين مطلب كه اسرائيل در محضر اين
صفحه : 480
دولتهاي - باصطلاح - اسلامي آنقدر به اين زن و بچه و پير و بزرگ لبنان صدمه واردآورد. آنقدر افراد را كشت و آنقدر افراد را آواره كرد. و الان هم در آنجا مشغول به فعاليت است . چقدر اسفبار است كه در محضر اينها، اين كار شده است و مع ذلك ، الان دنبال اين هستند كه آن توطئه هايي كه امريكا دارد درست مي كند، طرحهايي كه امريكامي دهد، كه همه طرحهاشان بر ضد خلق است و بر ضد اسلام است ، اينها در صدد هستندكه پيشنهادهايي كه قبلا كردند مثل "كمپ ديويد"(2) و بعدش شبيه او را درست كردند وهمه اينها متفق بر اين هستند كه اسرائيلي كه اينقدر جنايتكار است ، حالا مسلمانهابشناسند به اسم يك دولت - مثلا - مستقل متعهد. اين چقدر براي انسان دردناك است . ومن الان را عرض مي كنم كه اگر اين دولتهايي كه در خليج فارس و اطراف خليج فارس ودر جاهاي ديگر هستند، اينها يك همچو امري را تصويب كنند و مثل طرح امريكا ياطرح بعد از او، كه طرح شده است ، اينها [را] تصويب كنند و اسرائيل را شناسايي كنند،ملت ما و ارتش ما و سپاه پاسداران ما و اسلام و خداي تبارك و تعالي از آنها نخواهدگذشت . و بترسند از آن روزي كه اين ملت احساس بكند؛ اين ارتش ، اين سپاه پاسداران احساس بكنند كه تكليف دارند كه اين اشخاصي كه "كمپ ديويد" را يا شبيه او را براي استقلال و براي شناسايي اسرائيل تصويب كردند، تكليف شرعي برايشان يك وقت حاصل بشود كه اينها بايد تاديب بشوند.
و اين مسئله لبنان و همين طور مسئله ايران ، مسئله هجوم به ايران و مسئله هجوم به لبنان ، يك مسئله اي بود كه با طرح امريكا عمل شد؛ يعني ، امريكا طرح داده ، چون ديده است كه اينجا از دستش رفته ، طرح داده است كه براي ايران مشكلات ايجاد كند. هر چه مي توانست مشكلات كرد و از بين رفت ، بعد هم مشكلات جنگ را ايجاد كند و اين جنگ هم ادامه پيدا بكند و اين چيزي كه حق است ، عمل نشود تا ادامه پيدا بكند وبهره برداري را امريكا بكند. در لبنان هم همين مسئله بود كه طرحي اينها داشتند كه در
2- محلي در امريكا كه قرارداد صلح ميان مصر و اسرائيل و به رسميت شناختن اسرائيل توسط مصر در زمان رياست جمهوري جيمي كارتر در آنجا امضا شد.
صفحه : 481
آنجا اجرا بكنند و اسرائيل را وادار كردند به اينكه آنطور جنايتها را بكند تا اينكه آن طرحهايي كه به نفع امريكاست و همه كشورها را اسير امريكا مي كند، بيشتر از آنچه كه هستند، آنها اجرا بشود. خوب ، اين ملتهاي اسلام ، اين دولتهاي - به اصطلاح - اسلامي ، تاكي مي خواهند اين ذلتها را تحمل كنند و اين تحقيرها را بپذيرند؟ تا كي اينها توجه به اين ندارند كه زندگاني شرافتمندانه بهتر از اين زندگيهايي است كه در پاركها باشد وشرافتمندانه نباشد؟ اينها به خود بيايند، توجه كنند به اين مسائل . و اگر طرح "كمپ ديويد" و همين طور امثال او براي شناسايي اسرائيل ، اينها به آن راي بدهند، هر يك ازاينها كه راي دادند، يك وقت تكليف شرعي براي ما مي شود به اينكه با آنها يك معامله ديگر بكنيم .
علاقه مندي ملت ايران به عراق
ما نمي خواهيم با كسي جنگ بكنيم . شما مي بينيد كه ما با عراق جنگ نداشتيم . ملت عراق ملت خود ماست ، آنقدر كه ما علاقه به عراق داريم ! در عراق مركز تشيع است . درعراق مركز اميرالمومنين است ، مركز حسين بن علي است ، مركز ساير ائمه است ، ملت اسلامي است . ما علاقه داريم به عراق ؛ همان طوري كه علاقه داريم به ايران به اعتباراينكه اسلام است ، آنجا هم علاقه داريم به اعتبار اينكه يك كشوري اسلامي است ومركز اولياي خداست . ما هيچ وقت بناي بر اين نداشتيم كه به عراق يك صدمه اي واردكنيم و تا كنون هم هر چه به من گزارش داده شده است - تقريبا - اين بوده است كه به مردم عراق تعدي نشده است .
اما ما چه بكنيم با يك همچو فاسدي (3) كه هم عراق را دارد به تباهي مي دهد و هم ايران را به خيال خودش ؟ ما چه كنيم با يك همچو آدمي كه از اول مي گويد كه ما بارژيمي كه زرتشتي هستند - نمي دانم - مجوس هستند، يك رژيمي كه همه اش صداي "الله اكبر" است ، [مقابله مي كنيم ؟] همه آن بناهايي كه در عراق ، بناهاي اسلامي كه در
3- صدام حسين .
صفحه : 482
عراق هست ، همه اش ، اگر نگويم همه اش ، اكثرش از ايرانيها بوده ، ايرانيها آن بناها راساخته اند. چطور اين آدم به اسم اينكه ايران زرتشتي است - نمي دانم - پارس اند، ازفارس اند - مگر فارس بودن اشكال دارد؟ - به اسم اينكه همه ايراني ها مجوس هستند، به اسم اين ، حمله كرد و بعد فهميد كه نخير، اسلام با "الله اكبر" پشت گردني به او مي زند، و تاكنون هم اينطور بوده و بعدها هم اگر تسليم حق نشوند! ما يك امر غير اسلامي نمي خواهيم . ما يك امر حقي مي خواهيم . ما مي گوييم يك متجاوز آمده است و آنهمه جنايات وارد كرده است ؛ آن همه افراد كشته است ! آنهمه خانه خراب كرده است ! آنهمه مردم را بي خانمان كرده است ! آنهمه عراقي را بي خانمان كرده ! اينهمه افرادي كه ازعراق فرار كرده اند، آمده اند اينجا، آواره شدند. همه اينها هستند. خوب ، بيايد اين آدم ،اين دولت ، اين كذا، بيايد، مردم را بنشانند؛ اشخاصي كه عاقل هستند، بنشانند و ببينند كه ما چه مي خواهيم . ما مي گوييم كه اين جناياتي كه اين كرده است ، چون پيشقدم بوده است ، [مقصر است . ] ما غير دفاع تا كنون هيچ كاري نكرده ايم . اين جنايات بايد جبران بشود. اگر ما دست از [سر] جنايات جاني برداريم ، جاني هستيم . كمك به جنايت ،خودش يك جنايتي است . ما مي گوييم كه اينطور بايد باشد. ما مي گوييم كه بايد اينها ازكشور ما بيرون بروند و تعدي نكنند به كشور ما.
لزوم اتحاد مسلمين در مقابل امريكا
شما مي دانيد كه هر روز آبادان مورد اصابت گلوله است و موشك است و امثال اينها.هر روز خوب ، مي آيند كنار و از آنجا با آن توپهاي دور برد مي زنند به آن . كي رامي شكند؟ مردم بيچاره را. مردم كه نه ، هيچ كار ندارد. جز بقال است و نمي دانم خبازاست و يك زن بيچاره اي است و يك بچه كوچكي است و اينها؟ ما مي گوييم كه مامي خواهيم كه اينها تا آن حد بروند كه نتوانند يك همچو كاري بكنند. خوب ، بيايند عقلابنشينند اين كار را بكنند؛ ما كه مخالف با آن نيستيم ، لكن اگر نكنند، خوب ، ما خودمان بايد بكنيم ، ما با قوه قهريه بايد بكنيم . اگر اينها عمل كردند به اينها، خوب ، ما ديگر حرفي
صفحه : 483
نداريم . اينها بروند سراغ كارشان ، ما هم سراغ كارمان . و اما اگر عمل نكنند و هر روز براي ايران يك غائله درست كنند و هر روز ايران را بكوبند، خوب تكليف ما اين است كه جلوي اين را بگيريم . تكليف ما اين است كه تا هر جا كه جلوگيري از اين امر متوقف به اوست ، پيش برويم و كار خودمان را انجام بدهيم . اين يك امر عقلي است ؛ يك امرعقلايي است . آنها كه الان هم در خاك ما هستند، الان هم در بلنديهاي ايران هستند،الان هم دارند ظلم و تعدي به ايران مي كنند، ما دفاع نكنيم ؟! ما آنها را بگذاريم سر جاي خودشان هر غلطي مي خواهند بكنند؟! خوب ، ما [بايد] دفاع بكنيم ؛ همان طوري كه ازخرمشهر و جاهاي ديگر بيرونشان كردند، اينها را هم عقب خواهند نشاند تا اينكه آن كاري را كه ما مي خواهيم ، انجام بگيرد. اگر هم يك اشخاصي هستند، دولتهايي هستندكه مي خواهند اين كار را بدون اينكه قوه قهريه در كار باشد، انجام بدهند، ما هم حاضريم . ما هميشه صلح طلب هستيم ، لكن نه صلحي كه جاني را سر جنايت خودش باقي بگذاريم . همچو صلحي صلح نيست . ما صلحي مي كنيم كه با قدرت و قوت ، دفاع ازكشور خودمان ، دفاع از اسلام بكنيم .
و من ان شاءالله ، اميدوارم كه همه مسلمين بيدار بشوند و توجه بكنند به اينكه چنانچه جلوي امريكا و اين مهره هاي امريكا، كه براي خاطر امريكا و منافع او به اسلام صدمه وارد مي آورند مثل اسرائيل و مثل صدام - ان شاءالله ، مردم بيدار بشوند و بفهمند - اگر به اينها مهلت داده بشود، همه مسلمين به تباهي كشيده خواهند شد. و امريكا محدود نيست آمالش به يك كشور و دو كشور و اينها، هر جايي را مي خواهد او تحت سيطره او باشد. وامروز روزي است كه ما اعتقادمان اين است كه بايد مسلمين با هم متحد بشوند و تودهني بزنند به امريكا و بدانند كه مي توانند؛ توانايي اين امر را دارند، هم قدرت پرسنلي و افراددارند و هم ملت باهاشان موافق است ، اگر امري بكنند، كاري بكنند و هم امكانات زياددارند؛ شريان حيات امريكا و غرب بسته به نفت اين منطقه است .
خدا را حاضر ديدن در همه امور
و من اميدوارم كه همه ما خدمتگزار به اسلام و مسلمين باشيم و همه شما آقايان با
صفحه : 484
تعهد به اسلام ، با اينكه حاضر بدانيد خدا را در كارهاي خودتان [فعاليت كنيد. ] آن روزي را كه مي خواهيد يك كسي را كنار بگذاريد، آن روزي كه مي خواهيد به يك كسي فرض كنيد كه يك "انگ " غير اسلامي بزنيد، توجه كنيد كه خدا حاضر است . اگر- خداي نخواسته - بر خلاف بكنيد عمدا و اگر سهوي باشد، اشتباهي باشد كه مقدماتش دست شماست ، بدانيد كه اين خداي حاضر و ناظر بر شما ممكن است نبخشد. توجه بكنيد كه كارها همه اسلامي باشد؛ براي خدا باشد؛ خدمت براي خدا باشد. و اميدوارم كه خداوند به همه شما توفيق عنايت كند و همه شما براي خدمت به اسلام و مسلمين موفق باشيد و همه ايرانيها، كه در مكه مشرفه مشرف شده اند، با سلامت ، با صحت به اوطان خودشان برگردند. و من اميدوارم كه حجاز و كشور حجاز و دولت حجاز با اين عزيزان كه بر ضد مخالفان اسلام هستند، بر ضد امريكا هستند، بر ضد آن دنباله امريكا و آن فاسدهستند، به طور اسلامي عمل كنند و موجب نگراني دولت و ملت ما را فراهم نكنند كه اگراين فراهم بشود، ممكن است خطري داشته باشد.
والسلام عليكم و رحمه الله و بركاته