• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شانزدهم - صفحه 453 -  وارستگي انسان در رهايي از وابستگيها
صفحه : 453
خدا عمل مي كرد. كسي كه براي خدا عمل مي كند، وضع زندگي اش هم آن است ، ديگراز آن وضع بدتر كه ديگر نمي شود برايش . براي چه ديگر چه بكند؟ از هيچ كس هم نمي ترسيد. وقتي كه رضاشاه ريخت به مجلس كه فرياد مي زدند آن قلدرهاي اطرافش كه زنده باد كذا و زنده باد كذا، مدرس رفت ايستاد و گفت كه مرده باد كذا، زنده باد خودم .خوب ، در مقابل او، شما نمي دانيد حالا، در مقابل او ايستادن يعني چه و او ايستاد. اين براي اين بود كه از هواهاي نفساني آزاد بود، وارسته بود، وابسته نبود.
وارستگي انسان در رهايي از وابستگيها
تمام وابستگيها منشاش وابستگي اي است كه انسان به خودش دارد. تمام وابستگيها ازخود آدم پيدا مي شود. وقتي انسان وابسته است ، نفسش وابسته است به جهاتي كه مال خودش است ، به نفسيت خودش ، به وضعيت خودش ، اين تمام وابستگيهايي كه درخارج هم برايش پيدا مي شود، منشاش اينجاست . وقتي اين وابستگي باشد، اگر بخواهندبرايش تحميل كنند، چون اين وابستگي هست ، تحميل مي كند، قبول مي كند. وقتي ببيننديك چيزي با اين آمالي كه دارد مخالف است ، اگر نكند، يك وقت به هم مي خورد، اين خاضع خواهد شد. اگر انسان از اين وابستگي وارسته شد، آزاد شد از اين ، اين ديگر آزاداست ، اين ديگر از كسي نمي ترسد؛ همه قدرتهاي عالم جمع بشوند، اين نمي ترسد؛ براي اينكه آخرش اين است كه من از بين مي روم ، ديگر بالاتر از اين كه نيست ؛ هماني كه الان ملت ما دنبالش دارند مي روند كه بياييد دعا كنيد من شهيد بشوم . روزي چند نفر شايد من اينجا بعضي روزها مي بينم كه مي گويند كه دعا كنيد من شهيد بشوم . من مي گويم : دعامي كنم شما پيروز بشويد، ان شاءالله .
ان شاءالله خداوند همه شما را موفق كند، مويد كند و همه آن اشخاصي [را] كه به شهادت رسيدند و براي اين ملت خدمت كردند [رحمت كند؛ ] مثل مرحوم رجايي كه اين روز، اين روزها سالش است ؛ مرحوم باهنر و ديگر اشخاصي كه از همين قبيل بودند ورفتند از دست ما. و البته ما خيلي ضرر ديديم ، لكن باز همان مسئله است . جانشين آنها