• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شانزدهم - صفحه 447 -  حفظ پشتوانه مردمي توسط مسئولان
صفحه : 447
مي دانند كه يك ملتي كه همه شان در مقابل همه چيزهايي كه بر شان وارد مي شود،ايستادگي كردند و مي كنند، ملتي كه بچه اين قدريش - ديروز يك بچه اي قد اين آقاكوچولو، به حد ده سال و اينها نبود، اينجا گريه مي كرد كه ، - گريه مي كرد كه شما دعا كنيدمن شهيد بشوم ، يك ملتي اين طوري ، زنش اين طور، مردش اين طور، پيرش آن طور،جوانش آن طور، اينها مي دانند با اين ملت نمي شود با فشار و زور و سرنيزه رفتار كرد.قهرا آنها مي خواهند يك نقشه اي بكشند. حواسشان هم خيلي جمع است و خيلي هم حوصله و صبر دارند.
آنها براي پنجاه سال ديگر، براي سي سال ديگر حالا نقشه درست مي كنند. حالا نقشه مي كشند كه سي سال ديگر نتيجه بگيرند؛ يعني ، اگر - خداي نخواسته - دانشگاه ما يك انحرافي پيدا بكند، بعد از سي سال نتيجه اش را آنها مي گيرند. اگر در دانشگاه ما يك اشخاص غير اسلامي - امثال اينها - وارد بشوند، اشخاصي كه انحراف دارند وارد بشوند،ولو حالا نتوانند كاري بكنند - حالا هم عجله ندارند كه كاري بكنند - كم كم همين دانشگاهيها را تبليغ مي كنند، صحبت مي كنند، چه مي كنند، چه مي كنند، هواخورشان مي كنند؛ بالاخره هم مقدرات يك مملكت بعد از اين دوره با آنهاست . آنها وقتي مقدرات يك دولت را و ملت را در دست گرفتند، با يك انحرافي در دست گرفتند، آن وقت هست كه اينها نتيجه مي گيرند، با دست خود اينها، نتيجه مي گيرند.
حفظ پشتوانه مردمي توسط مسئولان
شما بايد كوشش كنيد همه تان ، هر كس در هر وزارتخانه هست بايد كوشش كند كه اجزاي اين وزارتخانه ، افرادي كه در آن وزارتخانه هست ، وضع روحي اش جوري باشدكه با مردم بسازد. مردم باز احساس نكنند كه در اين وزارتخانه هم وقتي ما بخواهيم كارمان را به وزير بدهيم ، بايد يك مدتي دم در بايستيم و يك مدتي آن مامور و آن مامور و آن مامور، تا برسانند ما را به آنجا، آنجا هم پشت در بايستيم . نه ، اين وضع اگريك وقت - خداي نخواسته - ديديد دارد اين طور مي شود، بدانيد كه داريد رو به تباهي