• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شانزدهم - صفحه 444 -  ارزش مقام در خدمتگزاري به مردم
صفحه : 444
مي ديدند آنها قدرتشان بيشتر است ، خاضع بودند. هر جايي كه توهم مي كردند كه به قدرتشان يك قدرت بالاتري يك صدمه اي بزند، مقابل او لنگ مي انداختند و همه جورتواضعي مي كردند؛ براي اينكه آنجا را به دست داشته باشند. به مردم هر چه گذشت ،گذشت و هرچه خواستند، بكنند با مردم .
اين يكي از الطاف بزرگ خدا بود كه حكومت جمهوري اسلامي را و متصديان اموراسلامي را از قشر مرفه و از آن اشراف و اعيان و "سلطنه "ها و "ملك "ها و اينها قرار نداد.و اين اسباب اين شد و مي شود كه وقتي كه بناشد كه يك اشخاصي زندگيشان يك زندگي عادي باشد و ارزش را در اين زندگي هم ندانند، ارزش را به ارزش انساني ،ارزش اسلامي بدانند، ارزش اخلاقي بدانند، اگر يك حكومتي ارزشهايش اين طورارزش باشد كه ارزش اسلامي باشد، بخواهد خدمت به نوع خودش بكند، خودش راخدمتگزار بداند، اگر ديدش اين باشد، قهرا ملت با اوست و قهرا نمي تواند يك قدرت خارجي او را تحت تاثير قرار بدهد. هميشه قدرت خارجي براي اينكه بر مردم مسلطبشود، اين بالاتريها را مي ترساند. آنها هم از باب اينكه تمام توجهشان به اين بود كه دربين ملت قدرتمند باشند، داراي يال و كوپال باشند، آنها را تسليم مي شد براي اينكه به اينها ظلم بكنند. اين وضع طبيعي اين جور حكومت است و وضع طبيعي حكومتي كه ازقشر غير مرفه است ، از خود اين مردم درست شده ، وضع طبيعي اش اين است كه با مردم باشد و خدمت بكند و ارزش را ارزش جاه و مقام نداند.
ارزش مقام در خدمتگزاري به مردم
شما مي دانيد كه در جمهوري اسلامي ، مقامات آن معنا كه در سابق داشت از دست داده . نه رئيس جمهورش و نه نخست وزيرش و نه ساير وزرايش اين طور نيست كه خيال بكنند، خودشان خيال بكنند كه ما يك مقام بالايي ، والا مقام هستيم و ما "حضرت اشرف "(1) هستيم و نمي دانم كذا. اين جور نيست . آنها مي بينند كه ارزششان در بين
1- "حضرت اشرف " ، لقب و عنواني بود كه بويژه در زمان سلسله قاجار به صدر اعظم ها "نخست وزيرها" مي دادند.