• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شانزدهم - صفحه 433 -  تهي شدن عناوين ارزشي از محتوا
صفحه : 433
و با زن و بچه و فقير و بيچاره مردم چه كردند و همه كارها را انجام دادند و به هم زدندهمه اوضاع را و همه نشستند و تماشا كردند و يك عده هم طرفداري كردند و اگر هم يك كلمه اي گفتند، يك كلمه اي بود، گذشتند و رفتند و همه جنايتها واقع شد.
شما خيال مي كنيد اسرائيل قانع به اين امور است ؟ اسرائيل بنايش بر اين است كه همه اين مسلمين را از بين ببرد، امريكا هم بنايش بر اين است كه اسلام نباشد در كار. اينها براي اينكه جمهوري اسلامي ، اسم "اسلام " را دارد و مي خواهد به اسلام عمل مي كند، همه باآن مخالفت كردند؛ مخالفت كردند از حيث تبليغات ، مي گويند كه ماها امريكايي هستيم !مي گويند كه ما اسرائيلي هستيم ! مايي كه بيست سال بيشتر است ، بيست سال حتما بيشتراست فرياد زده ايم كه گرفتاري مردم از دست امريكاست و از اسرائيل ، ما اسرائيلي هستيم ، اما آنهايي كه نشستند آنجا و اسرائيل دارد مي رود ممالك خودشان را از بين مي برد، آنها نخير، همه مخالف اسرائيل هستند! اگر مخالفيد، چه كرديد؟ چه عملي انجام داديد؟
تهي شدن عناوين ارزشي از محتوا
اينها مصيبتهايي است كه ما در يك عصري واقع شده ايم كه همه چيز به هم ريخته است . آن كه مي گويد من مسلمانم يك معناي ديگري است از اسلام برداشت مي كند.آني كه مي گويد "اسلام راستين "، يك مسئله ديگري مي خواهد بگويد غير اسلام . آن كه اسلام شناس است يك چيز ديگر را مي شناسد غير اسلام . آن كه طرفدار حقوق بشر است يك مسئله ديگر را مي گويد غير حقوق بشر. اصلا الفاظ بكلي از محتواي خودش خالي شده . شما - اين را من عرض كردم - شما خودتان برويد دنبالش ، ببينيد كجا يك لفظي ازقبيل اين الفاظي كه متعارف بوده ، عدالت ، عدالت اجتماعي - نمي دانم - طرفداري ازحقوق بشر، سازمان امنيت كذا - نمي دانم - سازمان كذا، شما دنبال برويد، تعقيب كنيد،ببينيد كدام يك از اينها محتواي خودش را دارد. كدام يك از اينها، آن معنايي كه هست ،آن معنا اراده از او مي شود. "اسلام " وقتي گفته مي شود، اين اسلامي كه ما مي گوييم ، اصل