• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شانزدهم - صفحه 429 -  وظيفه مهم روحانيون آموزش احكام حج
صفحه : 429
بيشتر از آن قدرتشان كه نمي توانند زحمت بكشند. به اندازه وسعشان ، به اندازه قدرتشان ،زحمت كشيدند و كار انجام دادند، خانه تهيه كردند با آن سختيهايي كه در آنجا هست ،لكن نمي توانند بيشتر از اين بكنند. اگر يك وقت ديديد يك چيزي كسري داريد، نه اينكه آقايان نخواسته اند، آقايان نتوانسته اند. وقتي نتوانسته اند چه بكنند؟ بگويند كه آقايان حج نياييد؛ براي اينكه ما نمي توانيم براي شما يك جاي بزرگي درست كنيم و -نمي دانم - يك تفريحگاهي داشته باشيم و چه ؟ يا نه ، بياييد و يك قدري هم توجه كنيدبه زحمتهايي كه فقرا مي كشند.
وظيفه مهم روحانيون آموزش احكام حج
در هر صورت ، اين وظيفه علمايي است كه در كاروانها هستند؛ يعني ، يكي ازوظايفشان . يكي از وظايف مهم هم قضيه آشنا كردن مردم است به مسائل حج . بسيار آدم مي بيند كه حج مي روند. زحمت مي كشند، لكن مسئله حج را نمي دانند، آنجا گرفتارمي شوند. بعد كه آمدند، بعد از چند سال ، سئوال مي كنند كه ما اين جور كرديم ، آياحجمان درست است يا نه ؟ ما اين طور نكرديم ، آيا درست است يا درست نيست ؟ آيا مامحرم باز هستيم يا نه ؟
بايد آقايان مردم را [در] جلسه قرار بدهند؛ جلسه درس قرار بدهند، درس بدهندمردم را ، آداب حج را، واجبات حج را، محرمات حج را؛ اينها را بگويند. آدابش هم نشد، نشد، اما محرمات و واجبات را به مردم تعليم كنند و هر روز [جلسه ] داشته باشند.مردم هم موظف اند كه بروند پيش آقايان در اين درسها اگر دارند، بروند آقايان گوش كنند و مسائل حج را ياد بگيرند كه بعدها گرفتار نشوند كه وقتي كه آمدند، [نگويند: ] "من طوافم چه جوري بود، آيا درست است يا نه ؟" وقتي مسئله را ياد گرفتيد، ديگر درست مي شود، ديگر عيبي پيدا نمي كند. اين هم يكي از وظايفي است كه همه دارند وروحانيون بايد اين وظيفه را در آنجا انجام بدهند. و مردم هم بايد دنبال اين امر باشند كه مسئله حج را ياد بگيرند، نه اينكه ما فقط حج برويم و هر چه شد ، شد ديگر. نه ، اين غير