• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شانزدهم - صفحه 427 -  لزوم كم توقعي حجاج در كاروانها
صفحه : 427
بر خلاف شرع است ، به حسب قانون اساسي زمان سابق هم قانون نيست .
شما مي توانيد آن وقت اگر از شما سئوال كردند [كه ] چرا كرديد، بگوييد قانون اساسي سابق هم اين را گفته است . قانون حالا هم كه اين طوري است ، و مجرم است كسي كه اين عمل را بكند. به هيچ كس نبايد اعتنا بكنيد. هر كس گفت كه اين كار خلاف شرع را بايدمطابق قانون عمل كنيد، توي دهنش بزنيد - به هيچ كس اعتنا نكنيد. نمي گويم حالا پاشيدسيلي به او بزنيد، لكن جلويش بايستيد. بگوييد كه اين خلاف شرع است ، من نمي كنم ونبايد هم بكنم . و ان شاءالله ، آقايان هم كرده اند اين كار را. و اگر چنانچه اعتنا نشده ، ثانيامتخلفين را دعوت كنند و محاكمه كنند.
دادگستري سابق بايد متحول بشود به يك دادگستري اسلامي . مجرد اينكه قانون سابق بوده ما بايد به آن عمل بكنيم ، به حسب قانون سابق هم نبايد به آن عمل كرد؛ براي اينكه قانون اساسي سابق اساس است . قانون اساسي سابق ، متممش مي گويد كه هر قانوني بر خلاف شرع است ، قانون نيست اصلا . بنابراين ، اينكه مي گوييد: قانون اين طورمي گويد، غلط مي كند، قانون نيست اين . اين يك قراردادي بوده است كه زمان طاغوت ،طاغوتي بوده ، بنا عليه ، آقايان نبايد اعتنا كنند به اين امور و بايد بخشنامه بكنند. شوراي نگهبان ، شوراي قضايي بخشنامه بكنند و همه جا بگويند به اينكه اين قوانين سابق كه مخالف شرع بوده نبايد عمل بشود و اگر كسي عمل بكند، مجرم است و بايد محاكمه بشود، به جزاي خودش برسد. اين هم راجع به اين جهت . و البته مسائل زيادي راجع به مسائل دادگاه و قضا هست ، لكن ديگر مجال اين نيست .
لزوم كم توقعي حجاج در كاروانها
و راجع به حج و آقاياني كه در حج ، در كاروانها هستند. حقيقت حج اين است كه شمابرويد درد مردم را ببينيد؛ ببينيد فقرا چه جوري هستند، شما هم بشويد آن طور. ببينيدمستمندان جهان چطورند، شما هم [به ] آن رنگ درآييد. اگر مردم توقع داشته باشند كه حالا كه ما حج مي رويم بايد براي ما همچو رفاه حاصل بشود كه در منازلمان هم نيست ،