• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شانزدهم - صفحه 424 -  لزوم قاطعيت قضات در اجراي احكام اسلامي
صفحه : 424
ادامه بدهند تحصيلاتشان را و بايد هم ادامه بدهند، اما در يك وقتي كه يك واجبي به عهده آنها هست ، نمي توانند به اين امر مستحب بسيار ارزنده مشغول باشند؛ بايد برونداين كار را به اندازه كفايت انجام بدهند كه مبادا - خداي نخواسته - يك نفر آدم بي گناه [باشد كه ] به كارش رسيدگي نتوانستند بكنند. بايد بيايند آقايان و وارد بشوند و رسيدگي بكنند. و اين امر را من امروز به عهده مدرسين قم و علماي مشهد و اصفهان و جاهاي ديگري كه حوزه هاي علميه هست ، اين عهده آنها مي گذارم كه آنها خودشان به فكر اين باشند كه افراد را بخواهند و افراد را تشويق كنند، به هر ترتيبي كه مي توانند، و تحذير كننداز اينكه يك امر واجب شرعي است ، نمي شود يك امر واجب شرعي زمين مانده [باشد] و من مشغول نماز شب بشوم . وقتي آن واجب شرعي است ، اگر مزاحم با هرمستحبي بشود، آن واجب شرعي را بايد من عمل كنم . اين يك مسئله است كه لازم است كه تذكر داده بشود، و آقايان مدرسين هم و علماي اعلام بلادهم تذكر بدهند و اين نقيصه را كم كنند تا اينكه اين مشكل حل بشود.
لزوم قاطعيت قضات در اجراي احكام اسلامي
مسئله ديگر، قضيه باز راجع به قضاوت است كه بايد خيلي توجه بكنند آقايان قضات ،آقايان دادستانها، كساني كه متكفل اين امر مهم اسلامي هستند كه مسئوليت اين زياداست و لازم هم هست كه شما مسئوليت را به عهده بگيريد. بايد وارد شد، لكن در يك امر بزرگي است ، توجه بكنند كه جان و مال و ناموس يك ملت در دست اين قضات است و در دست اين دادگاههاست و مسئول اين مسائل هستند و بايد تا آن مقداري كه مي توانند، تا آن مقداري كه قدرت دارند، توجه بكنند به مصالح عمومي اسلام ؛ نه آن كه گناهكار است از او بگذرند، و نه آن كه - خداي نخواسته - گناهكار نيست يك وقتي مبتلابشود. قاضي بايد يك آدم قاطعي باشد كه در دو طرف قضيه قاطعيت داشته باشد. اگريك كسي به حسب حكم شرع ، بايد اين را كشت ، ترحم نكنند؛ جايز نيست . اگر بايد -فرض بفرماييد كه - حبس و تعزير بشود، تعزير بكنند. و اگر يك كسي - خداي نخواسته -