• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شانزدهم - صفحه 414 -  دفاع از جمهوري اسلامي ، وظيفه همه
صفحه : 414
است . همه چيز مردم دست اين قضات است ، چه قضات دادگاههاي انقلاب و چه قضات دادسراها و دادگستريها. بايد توجه بكنند اين قضات به اينكه اينها هم خدمتگزار هستند وكارشان بسيار حساس [است ] و مسئوليتشان بسيار بزرگ و اگر - خداي نخواسته - لغزشي بكنند و جان يك مسلم ، مال يك مسلم ، ناموس يك مسلم به واسطه خطاي آنها، به واسطه - خداي نخواسته - تعمد آنها آسيب ببيند، در اين دنيا بايد محاكمه بشوند و اگراينجا فرار از محاكمه كردند، در بارگاه حق تعالي هيچ نمي توانند فرار كنند. همه كساني كه در اين كشور به خدمت مشغول هستند، اينها بايد همه توجه داشته باشند كه آبروي اسلام كه مظهر بزرگش الان جمهوري اسلامي است و ايرانيها بحمدالله ، اين اسلام را در اينجا،اين رژيم اسلامي را در اينجا پياده كردند، بايد حفظ كنند، آبروي جمهوري اسلامي راحفظ كنند، بهانه دست بهانه جوها كه بدون بهانه هم به ما تاخت و تاز مي كنند، بهانه ديگردست آنها ندهند.
دفاع از جمهوري اسلامي ، وظيفه همه
و بايد شما آقايان ، تمام قواي نظامي و انتظامي بدانند كه ما الان هم در حال جنگ هستيم . جنگ ما تمام نشده است ، جنگ ما هست . هميشه بين اسلام و غير اسلام جنگ است . و ما بايد توجه بكنيم به اينكه اين كاري را كه همه مان الان قيام برايش كرديم و آن جمهوري اسلامي است و ابقاي جمهوري اسلامي ، بايد دفاع از آن بكنيم . همه مردم موظفند در دفاع از اين جمهوري اسلامي . امروز كه در سرحدات ما جنگ است و آنهامي گويند ما خارج شديم از كشور اسلامي بكلي و گاهي هم از باب نفهمي ، اقرار مي كنندكه نه ، ما وارد هستيم در آنجا، به طور كنايه اقرار مي كنند، ما الان در آنجا به دفاع مشغوليم و مشغول دفاع از اسلام ، دفاع از حيثيت مسلمين ، دفاع از نواميس مسلمين هستيم . ومادامي كه در آنجا احتياج است بر افراد؛ تمام افراد؛ تمام ، بي استثناء، آنهايي كه مي توانند،قدرت دارند، براي آنها لازم است كه احتياج سرحدات را از حيث افراد و از حيث چيزهايي كه احتياج دارد آنجا، بر او تامين كنند. البته يك واجب عيني نيست ، يك