• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شانزدهم - صفحه 412 -  عدم سازگاري تشريفات با جمهوري اسلامي
صفحه : 412
معلوليني كه از خود شما هستند و در جنگها معلول شده اند و حالا مي خواهند استراحت كنند، [بكنيد؛ ] اين فريادهاي شما نمي گذارد آنها استراحت كنند. اين يك امر پاييني است كه من عرض كردم كه از اينجا بايد رتبه رتبه بالا برود؛ مثلا، فرض كنيد كه شمامي خواهيد، پاسدارهاي عزيز و ساير اشخاصي كه متصدي اين امور هستند، مي خواهنديك خانه اي را كه فهميده اند كه خانه تيمي است ، آنجا را قبضه كنند - البته بايد هم بكنندلكن قبلا بايد آنطور بررسي بشود كه صد درصد اين خانه ، خانه تيمي است كه - خداي نخواسته - يك وقت در يك خانه اي به خيال خانه تيمي وارد بشوند به يك عده زن وبچه مردم و تا آمده اند بفهمند چي است چند تا از بچه هايشان يا - خداي نخواسته - تلف شده اند يا زخمي شده اند. شما كار اسلامي مي خواهيد بكنيد، لكن يك وقت سر از يك كار بسيار، جنايت بزرگي سر در مي آورد.
عدم سازگاري تشريفات با جمهوري اسلامي
بايد تمام اموري كه انجام مي دهيد متوجه باشيد كه در محضر خداست و مسئوليت شما داريد. مسئوليت اينجا هم دارند، لكن آن مهمش مسئوليت الهي است . يا در فرض بفرماييد كه هر يك از اين ادارات دولتي كه هست كه مي خواهند خدمت كنند به مردم ، ازآن كسي كه دم در هست ، پيشخدمت هست تا آنجايي كه - مثلا - جاي رئيس هست ، بايدتوجه داشته باشند كه همه خدمتگزار اين مردم هستند، همه اجير اين مردم هستند، اجرت از اينها دارند مي گيرند براي خدمت و بايد با مردم رفتارشان رفتار انساني ، اسلامي باشد؛اينطور نباشد كه يك كسي حالا احتياج پيدا كرده كه پيش اين - فرض كنيد - رئيس برود،از دم در ناملايم ببيند. خوب ، در رژيم سابق اين مسائل بود و همه ما مناقشه مي كرديم .اگر حالا هم بنا باشد كه يك همچو مسائلي باشد، اين به آبروي اسلام ضرر مي زند. آن وقت مي گفتند: رژيم شاهنشاهي ، حالا شما يك كار نكرده را در تبليغاتي كه در خارج مي شود، بوق مي زنند برايش ؛ فرضا از اينكه يك كاري انجام بدهيد، يك كاري - خداي نخواسته - برخلاف موازين انجام بدهيد. يا فرض كنيد در جبهه ها كه بحمدالله ، همه