• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شانزدهم - صفحه 406 -  هميشه توجه داشته باشيد كه كارهايتان در محضر خداست
صفحه : 406
اشخاصي كه علاقه مند بودند به آنها، آنها را اينها از بين بردند؛ مثل آقاي حكيم (3) كه مردم علاقه مند بودند، مرجعشان بود، آنطور با ايشان عمل كردند، ايشان را در خانه تقريبا حبس كردند و ريختند در منزل ايشان در بغداد - كه رفته بودند براي معالجه -ريختند در منزل ، ايشان را تفتيش كردند؛ در منزل يك مرجعي . و مردم متوجه به اين مسائل هستند كه اينها از اول با اسلام بد بودند، از اول با مسلمين بد بودند.
شعار اسلام خواهي و صلح دوستي صدام
حالا كه صدام ديگر از بين رفته است ، حالا هي شعار اسلام مي دهد و شعارصلح دوستي ، و مي گويد: ما هم دفاع كرديم . حالا ايشان از ما ياد گرفته است كه مامي گوييم : ما دفاع [مي كنيم . ]ما واقعيت را مي گوييم . او هم مي گويد: ما از اول مي خواستيم دفاع كنيم از عراق . خوب ، كي به شما حمله كرده بود كه مي خواستيد دفاع كنيد؟ و [مي گويد: ]ما پيروز شديم از باب اينكه نگذاشتيم كه - مثلا - اينها بريزند همه عراق را بگيرند! خوب ، حالا ايشان پيروز باشند، اما با پيروزي كنار بروند؛ همان طوري كه با پيروزي عقب نشستند، با پيروزي هم بروند سراغ يك كار ديگري . بروند پاريس باآن ديگران كه هستند؛ با آنها بنشينند و ايشان هم يك دولت عراقي تشكيل بدهند. حالاكه ما از همه قسم داريم ؛ ما از شاه گرفته ، شاه قانوني (4)! تا نخست وزير قانوني (5)! تارئيس جمهور قانوني (6)! تا همه چيز قانوني ، ما الان در خارج داريم ، خوب ، ايشان (7) هم بروند آنجا قانونا همه چيز را درست كنند؛ اين مانعي نيست .
هميشه توجه داشته باشيد كه كارهايتان در محضر خداست
در هر صورت ، همه اينها با ما مخالف اند و ما بايد [با] توجه به اسلام ، توجه به خداي
3- مرحوم آقاي سيد محسن حكيم ، از مراجع بزرگ تقليد، در گذشته به سال 1389 ه . ق . در نجف اشرف .
4- رضا پهلوي ، فرزند بزرگ محمدرضا، خود را، در آوارگي "شاه قانوني ايران " ناميده است .
5- شاپور بختيار، كه خود را نخست وزير قانوني ايران مي دانست !
6- اشاره به ابوالحسن بني صدر، كه پس از عزل و فرار به خارج ، همچنان خود را رئيس جمهور قانوني ! مي نامد؛ ومسعود رجوي ، سردسته منافقين ، كه خود را "رئيس جمهوري دمكراتيك ايران " مي داند!
7- صدام حسين ، رئيس جمهور عراق .