• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شانزدهم - صفحه 38 -  لزوم حضور قرآن در تمام شئون زندگي
صفحه : 38
برخيزيد و در مقابل ابرقدرتها بايستيد كه اگر ايستاديد، اينها هيچ كاري نمي توانند بكنند.شما ديديد كه ملت مسلم ايران با هم متحد شدند و با هم قيام كردند و با دست خالي بدون اسلحه در مقابل آن قدرتهاي عظيم شيطاني محمدرضا و آن قدرتهاي ابرقدرتها كه پشت سر او صف بندي كرده بودند، آنها همه را به كنار زدند و اين دولت فاسد را و اين سلطنت غيرقانوني فاسد را با قدرت ايمان خودشان و با بانگ "الله اكبر" از صحنه بيرون كردند وبه جهنم فرستادند، و به جاي او دولت اسلامي - دولتي كه الان در ايران مشاهده مي كنيد،يك دولت اسلامي است ، يك دولتي است كه طرفدار ضعفاست ، طرفدار مستضعفين جهان است - يك همچو دولتي را بپا كردند، با اينكه نه قدرت مالي و نه قدرت بدني و نه قدرت نظامي داشتند، لكن قدرت ايماني داشتند. خداي تبارك و تعالي اگر شما او رانصرت كنيد شما را نصرت مي كند؛ ان تنصروا الله ينصركم و يثبت اقدامكم (4). اگر خدا را نصرت بكنيد، نصرت خدا به نصرت دين اوست ، به نصرت بندگان اوست ، به نصرت مظلومين است . شما بايد بايستيد در مقابل ظالم ها و داد مظلومين را از آنها بخواهيد، بايستيد درمقابل ابرقدرتها كه به شما مي خواهند حكومت كنند، از آن طرف دنيا، از امريكا، از آن طرف عالم مي آيد و مي خواهد به ما حكومت كند و ما و شما و همه را تحت قدرت خودش قرار بدهد و ذخاير ما را هم از بين ببرد و مع الاسف ، دولتها هم با او موافقت مي كنند بيشتر از آنها.
لزوم حضور قرآن در تمام شئون زندگي
پس اسلام امروز مظلوم است و قرآن مهجور است . احكام قرآن مهجور است به اينكه در ماذنه ها اذان مي گوييد و نماز مي خوانيد و اكثر احكام سياسي اسلام را اعتنا به آن نداريد، از مهجوريت بيرون نمي رود قرآن . البته قرائت قرآن و حاضر بودن قرآن در تمام شئون زندگي انسان از امور لازم است ، لكن كافي نيست . قرآن بايد در تمام شئون
4- سوره محمد، آيه 7.