• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شانزدهم - صفحه 36 -  اتهامات ناروا به نظام اسلامي در رابطه با اسرائيل
صفحه : 36
ملتهاي مسلمان جهان ! به داد اسلام برسيد، به داد مظلوميني كه در فشار قدرتهاي بزرگ هستند برسيد، به داد اين بچه هاي كوچكي كه مادرها و پدرهاي خودشان را از دست داده اند برسيد، به داد اين كشورهايي كه مورد هجوم ابرقدرتها واقع شده اند برسيد، به دادخودتان برسيد، به داد ملتهاي خودتان برسيد، اي مسلمانهاي جهان ! قدرتهاي بزرگ دارند با حيله گري هايي كه دارند و با تبليغاتي كه دارند و با كساني كه وابسته به آنهاست ،در داخل كشورهاي اسلامي بر همه چيز اسلام سلطه پيدا مي كنند؛ پيدا كرده اند. اسلام رادريابيد اي مسلمانهاي جهان ! اي اشخاصي كه از همه كشورها، از بسياري از كشورها به ايران آمده ايد و وضع ايران را از نزديك ملاحظه مي كنيد و بعضي از شما يا همه رفته اندو اوضاع غرب و جنوب ايران را ملاحظه كرده اند و آن چيزهايي را كه به دست امريكا وبه دست وابسته امريكا صدام است ملاحظه كرده ايد، به دنيا برسانيد.
اتهامات ناروا به نظام اسلامي در رابطه با اسرائيل
اگر از افغانستان اطلاع نداريد، علماي افعانستان و بسياري از محترمين افغانستان اينجاهستند، در ايران هستند؛ از آنها سئوال كنيد كه به افغانستان چه مي گذرد. اي مسلمين ! به داد اسلام برسيد. ابرقدرتها با اسلام مخالفند، ابرقدرتها اسلام را نمي خواهند باشد؛ براي اينكه مشاهده مي كنند كه در زير پرچم اسلام اگر يك ميليارد جمعيت مجتمع بشوند،براي آنها در دنيا زندگي كردن ديگر مشكل مي شود و دست جنايتكار همه آنها قطع مي شود. چه شده است مسلمين را و چه شده است سران مسلمين را كه همه حيثيت وآبروي خودشان را نثار امريكا كرده اند؟ چه شده است اينها را كه خزاين بزرگ اسلامي را كه مال ملتهاي پابرهنه ضعيف است به امريكا تقديم مي كنند و امريكا در مقابل اين تقديم از اسرائيل طرفداري مي كند و مي گويد كه اسرائيل را ما به اينها نمي فروشيم ؟ چه شده است مسلمين را؟ چرا بايد مسلمين اينطور باشند؟ چرا بايد دستگاههاي تبليغات مسلمين بر ضد يك دسته از مسلمين كه مي خواهند خودشان را نجات بدهند ازسلطه هاي خارجي و از دزدهاي بين المللي ، اين تبليغات به ضد همين طايفه هستند؟ چه