• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شانزدهم - صفحه 328 -  ايران براي همه كشورها حجت است
صفحه : 328
يك دولت ، دو تا دولت ، صلح باشند و متصالح باشند كه وارد بشوند و از آنجا بروندسراغ نجات ما. اين غير از اين است كه صم بكم عمي فهم لا يعقلون ؟ مگر دولت ايران آن وقتي كه شما به خيال خودتان قدرت داشتيد، غير از اين حرفي مي زند كه حالا مي گويد؟ اين همان را مي گويد. دو تا مطلب ديگري كه بزرگان اين كشور عنوان كردند و شرط قراردادند، اين از باب اين است كه از شما مايوس هستند. مي گويند: شرط صلح ، شرط صلح اين باشد كه راه بدهيد تا برويم . آن شرطي را كه شما بايد با ما بكنيد، بگوييد ما به شرطي صلح مي كنيم كه شما بياييد از اينجا برويد. اين ، غير از اين است كه تعقل ندارند و چشم وگوش آنها را هواهاي نفساني بسته است ؟
ايران براي همه كشورها حجت است
دولتمردان ما كه مي گويند اين بيچاره هايي كه از عراق بيرون كرديد و فرستاديد به اينجا و ما با آغوش باز آنها را پذيرايي مي كنيم ، اينها وطنشان آنجاست ، يكي از شرايطما اين است كه آنها را راه بدهيد، اين يك شرط غير معقول است ؟! يك شرطي است زايد بر آن كه ما از اول گفتيم ؟ راه دادن اهالي يك كشور در محل خودشان و اجازه دادن اينكه آوارگان از آنجا كه به زور بيرونشان كرديد، برگردند به جاي خودشان ، اين يك چيزي است كه ما يك شرط زيادي كرديم ؟! نه ، اين امري است طبيعي ، دنبال آن شرايطماست ، ما اضافه اي نكرديم .
آتش بسي كه صدام مي گويد، آتش بسي است كه دنبالش آتش مي گشايد. راهي كه صدام مي خواهد به ما بدهد، راهي است كه نجات خودش را در آن راه مي يابد، نه راه مي خواهد براي اسرائيل بدهد. اين ، طرفين قضيه را ملاحظه كرده است . اگر ما قبول كنيم ،پس مصالحه واقع شده است و صداميها نجات پيدا كرده اند. و اگر قبول نكنيم ، پس معلوم مي شود كه ما نمي خواهيم جهاد كنيم ، نمي خواهيم با اسرائيل جنگ كنيم . ما به آنهامي گوييم كه ما قبول داريم ، شما كنار برويد و كارشناسها بيايند ببينند كه شما چه كرديد دراين كشور، چه جرمهايي را مرتكب شديد. و كارشناسها بيايند ببينند كه كي اين جنايت را