• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شانزدهم - صفحه 274 -  ضرورت الگوپذيري دولتها از نظام جمهوري اسلامي
صفحه : 274
كشور شما صرف بشود، به رايگان مي خواهند ببرند و شما را دارند اغفال مي كنند و به خيال خودشان خيال دارند كه شماها را در اين مهلكه اي كه صدام گرفتار شد، گرفتار كنندكه شايد بتوانند از اين گرفتاري كه به بركت اسلام براي آنها پيدا شده است ، از آن نجات پيدا كنند. ملتها مي دانند كه اسلام براي آنها از هر چيز عزيزتر و سودمندتر، هم براي دنياي آنهاست و هم براي آخرت آنها.
ضرورت الگوپذيري دولتها از نظام جمهوري اسلامي
دولتها بايد اين تنبيه را داشته باشند، ملتها مي دانند؛ ملتها كه ساليان دراز تحت شكنجه بودند، شكنجه هاي روحي ، شكنجه هاي جسمي . ملتهايي كه در فقر و مسكنت غوطه مي خورند و زرهاي آنها را و طلاي سياه آنها را در حلقوم ديگران مي ريزند، ادراك مي كنند كه موافقت با جمهوري اسلامي ، بيرون كردن قدرتهاي اجنبي و سلطه هاي كفاراست و برچيدن بساط آنهاست . دولتها بايد متذكر باشند و دولتها توجه بكنند به رژيم فعلي ايران ، ببينند كه آيا آنها برايشان با وضعي كه دارند بهتر است يا اگر وضع تغيير بكندو بشود مثل ايران ؟ توجه بكنند به اينكه ايران امروز، دولت و ملت و مجلس و تمام ارتش و سپاه پاسداران و همه ، يك ارگان هستند و همه پشتيبان هم هستند. دولت اگر گرفتاري پيدا بكند، همين ملت اند كه رفع گرفتاري مي كنند. اگر در سرحدات ما جنگ تحميلي پيدا شد، همين ملت و همين كاركنان نفت و ساير ارگانها هستند كه پشتيباني مي كنند.همان طوري كه سابق شيرهاي نفت را بستند و پيروز شدند، امروز هم باز مي كنند و بازكردند و پيروزند. و براي دولت اگر مشكلي پيدا بشود، همين جوانان و همين ملت ، زن ومرد، بچه و بزرگ است كه در رفع اشكالات كوشش مي كند.
شما دولتهاي خارج از ايران مي بينيد كه آنقدر مشكلات براي ما، ابر قدرتها پيش آوردند و ما را محاصره اقتصادي كردند و كمك همين ملت ، آن توطئه ها را خنثي كرد.اگر شما اين وضع را پيدا بكنيد، ملت شما با شما مثل ملت ايران با دولت ايران باشد و تمام قدرتهاي شما جمع بشود، متمركز بشود و در مقابل قدرتها بايستد و آقايي كنيد نه نوكري ،خدمتگزار ملت و اسلام باشيد تا بزرگي بكنيد بر همه دولتهاي قدرتمند، آن بهتر است يا