• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شانزدهم - صفحه 272 -  جايگاه صنعت نفت و نقش كاركنان آن
سخنراني
زمان : ساعت 9بامداد 9 خرداد 1361 / 6 شعبان 1402
مكان : تهران ، حسينيه جماران
موضوع : جايگاه و نقش كاركنان صنعت نفت
حضار: غرضي ، سيد محمد "وزير نفت "، معاونان ، مديران و كاركنان صنعت نفت
صفحه : 272
جايگاه صنعت نفت و نقش كاركنان آن
شما عزيزاني كه امروز اينجا تشريف داريد، كساني هستيد كه اولا، مورد هدف جنايتكاران بيشتر از همه هستيد و ثانيا، براي خدمت به اسلام و ميهن عزيز اسلامي موثرترين ارگانها هستيد. من به شما تبريك مي گويم كه شما جواناني هستيد كه با كوشش شما اين انقلاب پيروز شد و شما مردان سلحشوري هستيد كه با اعتصابات شما رژيم سابق و اربابان آنها فلج گرديدند. مبارك باد بر شما اين پيروزي و اين قدرت و بايد به شمابعضي از نكات را عرض كنم :
اينكه در اين پيروزي بزرگي كه نصيب ايران شده است و بحمدالله قدمهاي آخر راطي مي كند، و دشمنان اسلام و ميهن شما نفسهاي آخر را مي كشند، مي بينيد كه قدرتهاي بزرگ به وحشت افتادند و گاهي ما را تهديد مي كنند، شما را تهديد مي كنند و گاهي منطقه را بر ضد ما و ملت ما و شما مي خواهند بسيج كنند. اين براي اين است كه آنها ازاين قدرت اسلامي و از اين وحدتي كه در ايران پيدا شده است و انسجامي كه در تمام گروههاي اين ملت پيدا شده است خوف دارند. بالاتر ارگاني كه هدف جنايتكاران است ، قضيه نفت است و قضيه كارمندان و كارفرمايان نفت است . شما بايد توجه بكنيد كه حفظ اين كشور و حفظ اسلام در اين ناحيه بسته به تعهد شما به اسلام و ميهن خودتان است . و جنايتكاران و منافقان و منحرفان ، حيله اي كه دارند، در راس همه حيله ها نفوذ دربين شماست و منحرف كردن شماها در راس برنامه هاي آنهاست . و من اميد اين را دارم
بسم الله الرحمن الرحيم
صفحه : 273
كه شما همان طور كه تا كنون در كنار هم ايستاده ايد و كارمندان و كارفرمايان و تمام اشخاصي كه در اين محلي كه شريان حيات يك ملت است به كار ادامه مي دهيد، ازحيله هاي اينها غافل نباشيد. بدانيد كه هر روزي كه در بين شما، حيله گران و افسونسازان وساحران آمدند و خواستند يك مطلبي ايجاد كنند، يك خلافي ايجاد كنند، بدانيد آن روز است كه مي خواهند شما را تحت سيطره دشمنان اسلام قرار بدهند و اسير آنها بكنند.
نفت ، شريان حيات قدرتها در منطقه
اينكه دولت امريكا در اين وقت از زمان مي گويد كه ما دوستاني داريم در منطقه ومنافعي داريم ، بايد ديد كه او چي مي گويد، دوستان آنها كي هستند و كي بودند و منافع آنها در اين منطقه چي هست و چي بود و چي خواهد بود. آنها دوستاني دارند و دوستان ،آنقدر دوستي دارند كه علاوه بر اينكه مزدور بيمزد هستند، مزدور مزدبده هستند.آنهايي كه منافع كشور خودشان را، سرمايه هاي انسانهاي مظلوم را به پاي قدرتمندان مي ريزند و منافع آنها را تامين مي كنند، مراد از منافع اينطور منافع است ، منافعي كه شريان حيات آنها را در صورتي كه قطع بشود، قطع مي كند. و دوستان آنها دوستاني هستند كه اگر آنها كنار بروند، حيات آنها را هم سلب مي كند.
و ما به همه كشورهايي كه همسايه ما هستند، اسلامي هستند، به دولتمردان آنها كه به خيال خودشان اسلامي هستند، تذكر مي دهيم كه مقصود امريكا از اينكه ما دوستاني داريم و منافعي داريم و دنبال او دوستان و منافع خودشان را به واسطه اسلام و ايران اسلامي در خطر مي بينند، آن منافع ، همان منابع سرشار كشورهاي اسلامي است و همان منابع زيرزميني در كشورهاي اسلامي و مناطق مهم براي آنها هست و آن دوستان شماهاهستيد، كه بعض شما هست كه براي آنها خدمت مي كنيد و در ازاي اين خدمت ، ذخايرخودتان را هم تقديم مي كنيد.
ملت ايران ، دولت ايران و همه ارگانهاي ايران مي خواهند شما را از اين بار ذلت كه براي شما پيش آورده اند كه منافع شما و چيزهايي كه بايد براي ملتهاي شما و براي تعمير
صفحه : 274
كشور شما صرف بشود، به رايگان مي خواهند ببرند و شما را دارند اغفال مي كنند و به خيال خودشان خيال دارند كه شماها را در اين مهلكه اي كه صدام گرفتار شد، گرفتار كنندكه شايد بتوانند از اين گرفتاري كه به بركت اسلام براي آنها پيدا شده است ، از آن نجات پيدا كنند. ملتها مي دانند كه اسلام براي آنها از هر چيز عزيزتر و سودمندتر، هم براي دنياي آنهاست و هم براي آخرت آنها.
ضرورت الگوپذيري دولتها از نظام جمهوري اسلامي
دولتها بايد اين تنبيه را داشته باشند، ملتها مي دانند؛ ملتها كه ساليان دراز تحت شكنجه بودند، شكنجه هاي روحي ، شكنجه هاي جسمي . ملتهايي كه در فقر و مسكنت غوطه مي خورند و زرهاي آنها را و طلاي سياه آنها را در حلقوم ديگران مي ريزند، ادراك مي كنند كه موافقت با جمهوري اسلامي ، بيرون كردن قدرتهاي اجنبي و سلطه هاي كفاراست و برچيدن بساط آنهاست . دولتها بايد متذكر باشند و دولتها توجه بكنند به رژيم فعلي ايران ، ببينند كه آيا آنها برايشان با وضعي كه دارند بهتر است يا اگر وضع تغيير بكندو بشود مثل ايران ؟ توجه بكنند به اينكه ايران امروز، دولت و ملت و مجلس و تمام ارتش و سپاه پاسداران و همه ، يك ارگان هستند و همه پشتيبان هم هستند. دولت اگر گرفتاري پيدا بكند، همين ملت اند كه رفع گرفتاري مي كنند. اگر در سرحدات ما جنگ تحميلي پيدا شد، همين ملت و همين كاركنان نفت و ساير ارگانها هستند كه پشتيباني مي كنند.همان طوري كه سابق شيرهاي نفت را بستند و پيروز شدند، امروز هم باز مي كنند و بازكردند و پيروزند. و براي دولت اگر مشكلي پيدا بشود، همين جوانان و همين ملت ، زن ومرد، بچه و بزرگ است كه در رفع اشكالات كوشش مي كند.
شما دولتهاي خارج از ايران مي بينيد كه آنقدر مشكلات براي ما، ابر قدرتها پيش آوردند و ما را محاصره اقتصادي كردند و كمك همين ملت ، آن توطئه ها را خنثي كرد.اگر شما اين وضع را پيدا بكنيد، ملت شما با شما مثل ملت ايران با دولت ايران باشد و تمام قدرتهاي شما جمع بشود، متمركز بشود و در مقابل قدرتها بايستد و آقايي كنيد نه نوكري ،خدمتگزار ملت و اسلام باشيد تا بزرگي بكنيد بر همه دولتهاي قدرتمند، آن بهتر است يا
صفحه : 275
اينكه قطع رابطه بكنيد با ملتهاي خودتان و وداع بگوييد با اسلام و مخالفت كنيد با يك جمهوري كه اسلامي است و مي خواهد آزاد و مستقل باشد؟ و مخالفت با اينها بكنيد وذليل باشيد در تحت سلطه قدرتمندان كه وقتي مطلبي پيش مي آيد كه مخالف با منافع آنهاست ، اعلام مي كنند كه ما دوستاني داريم و منافعي داريم ؟ امريكا چه منافعي مي تواند در اينجا داشته باشد جز منابع زرخيز شما؟ و چه دوستاني مي تواند اينجا داشته باشد جز آنهايي كه به عنوان دوستي خدمتگزار هستند؟ امريكا دوست نمي خواهد،امريكا خدمتگزار مي خواهد. امريكا خدمتگزاراني مي خواهد كه منافع ملتشان را تقديم بكنند، و در عين حال ذلت را به خودشان بار بياورند تحمل كنند. ما، ملت ما و دولت ماايستاده ايم و در مقابل هر سلطه جويي ايستاده ايم و تا آن وقت كه توان داريم مخالفت مي كنيم . و من اميدوارم كه اين عناياتي كه خداي تبارك و تعالي با اين ملت خدمتگزار به اسلام دارد، مستدام باشد و اين خدمتي كه تمام ملت ما براي اسلام و ميهن اسلامي مي كند مستدام باشد. و اگر همچو مطلبي ان شاءالله ، مستدام باشد، آسيب نخواهد ديد.قدرتهاي بزرگ را با تمام كيدهاي شيطاني رسوا خواهد كرد.
عنايات غيبي در انقلاب اسلامي ايران
ما از اول انقلاب و بعد از پيروزي تا كنون هر چه ديديم معجزات بوده است . شماملاحظه بفرماييد كه در اين نهضتي كه ايران پيدا كرد و مقابل يك رژيم شاهنشاهي باآنهمه يال و كوپال و با آنهمه كساني كه قدرتمند بودند و دولتهاي قدرتمند پشتيباني آنها،كدام قدرت توانست يك همچو رژيم دوهزار و پانصد ساله با همه ابزار جنگي و آلات ،سلاحهاي مدرن ، از اين كشور بيرون كند و شكست بدهد؟ و كدام قدرت است كه امروزدر جبهه هاي جنگ در مقابل اينهمه تجهيزات ، پيروزي حاصل مي كند؟ و كدام قدرت بزرگ است كه در دل اينها آنطور رعب و ترس مي افكند كه فوج فوج خود را تسليم مي كنند؟ در صورتي كه آنها در پناهگاههايي كه با همه جور تجهيزات مجهز بود زندگي مي كردند و برادران شما و ما با "ژ3" و امثال اينها در بيابان ، از بيابان هجوم مي كردند.
صفحه : 276
آنچنان آنها را آنطور مرعوب كردند كه يكباره سلاحها را زمين گذاشتند و تقديم كردندو هر كدام مي توانستند خودشان را به شط انداختند و يا هلاك شدند يا با شنا خارج شدندو هر كدام نمي توانستند اسير شدند و تسليم شدند.
شكست كشور و اسارت ملت با ايجاد اختلاف
برادران من ، توجه كنيد كه شما چه كرديد و بايد چه ماموريت الهي را انجام بدهيد.توجه كنيد كه شما شريانهاي ابرقدرتها و غرب و شرق را در دست داريد و دشمنهاي شماهدف اصليشان شما هست كه دست شما و دست قدرتمند شما آنها را به عقب زد و توجه كنيد به كيد آنها و توطئه هاي آنها كه هر روز در كار هست . كارمندان نفت و تمام كارگران اين طلاي سياه بدانند كه آنها مقصد هستند و آنهايي كه مي خواهند اين كشور را به شكست بدهند، يكي از كارهايشان همان است كه در آنجا يك ايجاد اختلاف بكنند.بيدار باشيد كه اگر - خداي نخواسته - در آنجا يك اختلافي پيدا بشود، اسارت شما عودمي كند. ما و شما و همه ملت ما آن روز در تحت سلطه قدرتهاي بزرگ به وسيله اين رژيم فاسد بوديم ، كارفرمايان تمام جاها آنها بودند و ماها را مثل يك عمله حساب مي كردند.دست برومند شما و قدرت ايماني شما آنها را به جاي خود نشاند و به جهنم فرستاد. وشما امروز خودتان بحمدالله قدرت در دست داريد و خودتان تمام رشته ها را در دست داريد و با همه توطئه هايي كه آنها كردند، همه را خود شماها خنثي كرديد. و همين تحريم اقتصادي براي شما يك تحفه آسماني بود كه فكرهاي متفكران ما را به راه انداخت و بحمدالله رو به خودكفايي مي روند. من ديگر كوتاه مي كنم و دعا مي كنم به شما كه خداوند تبارك و تعالي ، اين قدرت اسلامي را حفظ كند. و خداوند تبارك وتعالي هوشياري شما را حفظ كند و خداوند تعالي دشمنهاي ملت ما را از بين ببرد وكيدهاي آنها را خنثي كند و سعادت و سلامت و عزت و عظمت نصيب شما دوستان وملتهاي اسلامي باشد.
والسلام عليكم و رحمه الله و بركاته