• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شانزدهم - صفحه 241 -  كم نظير بودن خدمات شهيد مطهري
صفحه : 241
گوش ما خوانده شده است كه ما بايد وابسته باشيم . ما نبايد وابسته باشيم ؛ ما بايد مستقل باشيم . ما بايد هر مقداري كه خودمان كار مي كنيم ، به همان مقدار اكتفا كنيم ؛ در صددباشيم كه خود را به آن حدي برسانيم كه از كشور ما هم ارزاق و گندم و جو و امثال اينهاصادر بشود. و اين كشور بسيار مستعد براي اين معناست . و هم كوشش كنيم كه ديگران به ما محتاج باشند در امور صنعتي . و مي توانيم و مي توانيد و مي توانيم .
ما فرضا هم نتوانيم - ما فرض مي گيريم كه خير، نمي توانيم - اما كوشش خودمان ، كه يك عبادتي است ، يك كار ارزشمندي است ، ما كوشش خودمان را مي كنيم . من كرارااين مطلب را گفته ام كه ما صد درصد اين طور نيست كه كار مي كنيم كه پيروز بشويم ؛ البته ميل داريم ، اما اين طور نيست كه حتم داريم كه ما پيروز مي شويم . نه ، اما در عين حالي كه حتم به پيروزي نداريم ، تكليف خودمان را عمل مي كنيم . ما يك انسان هستيم ، شماانسان هستيد و ارزشمند هستيد. شما مي خواهيد ارزش خودتان را حفظ كنيد. شمانمي خواهيد كه به شما - فرض كنيد كه - عروسكها را بياورند بفروشند يا شما را به مراكزفحشا بكشانند و ارزشتان را از بين ببرند و شكمتان را سير كنند. شما مي خواهيد ارزشتان را حفظ كنيد و دنبال آن ارزش ، كه در مركز اعلا واقع شده است ، كشور خودتان را هم نجات بدهيد.
ما و شما و همه دوستان و همه كشاورزان و همه كارگران و همه ملت ايران ، توجه به اين داشته باشند كه اين ارزشي كه خداي تبارك و تعالي نصيب شما كرد و اين استقلالي كه نصيب شما كرد و اين امري كه الان در تمام دنيا شما مطرحيد، هرچه مي خواهند اين قلمهاي فاسد از شماها تكذيب كنند، از ايران تكذيب كنند، هرچه مي خواهند ازدادگاهها تكذيب كنند، از دولت تكذيب كنند، لكن دنيا فهميده است كه شما ارزش داريد و دنيا فهميده است كه شما يك ملتي هستيد كه نظير شما در طول تاريخ تا حالانبوده است .
كم نظير بودن خدمات شهيد مطهري
و من اميدوارم كه ملتهاي ديگر هم به تبعيت از شما و به تبعيت از اسلام عزيز، نظير