• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شانزدهم - صفحه 239 -  توصيه كارگران به تلاش براي قطع وابستگي
صفحه : 239
آنها چه مي كنند؛ هر دو[ي ] اينها كارگر را آلت استفاده خودشان قرار داده اند. اين هر دوبلوك اينها را، او آن به يك وضعي ، آن به وضع ديگر، آلت قرار داده اند و ابزار قرارداده اند براي منافع خودشان و براي چي . در كشورهاي كمونيستي ، اصل براي كارگر - من نمي توانم كه نسبت به كارگر اين تعبير را بكنم - اينها را مثل يك حيوان كارگر را فرض كردند كه هيچ نبايد [داشته باشند، ] فقط خوراك به شما مي دهيم ؛ شما بايد كار كنيدخوراك بگيريد آن وقتي كه كاري ازشان نمي آيد، طردشان مي كنند و به راي بعضيشان بايد ريختشان به دريا! آن دسته ديگر هم شما را بازي داده اند؛ كارگرها را بازي داده اند واز راه ديگر مي چاپند آنها را. اسلام براي كارگر ارزش قائل است ، براي كارگر و كار ارج قائل است و ارزش قائل است و احترام قائل است ؛ يعني ، همان طوري كه يك شخص عالم ، يك شخص مجاهد را توصيف مي كند، شخص كارگر، زارع ؛ هر كارگري را[توصيف مي كند؛ ] مي گويد همه شان مثل هم اند؛ مثل شانه اي كه اين رده هايي كه دارد،همه همقد هستند، مثل هم هستند - آن شانه هاي آن وقت اين طور بودن - اينها همين طورهمه برابر هستند. در قرآن كريم هم تصريح مي كند كه امتيازها به اين مسائلي كه سرمايه داشتن ، قدرت داشتن - نمي دانم - و امثال اينها نيست ، ارزشها و بزرگيها به تقواست ، به ارزش انساني است . (5) ارزش انساني را اين دو بلوك اصلا فراموش كرده اند؛ توجه به اينكه انسان اند، مثل خود ما هستند. آن وقتي كه استالين متولد شده با يك رعيت ديگري ، يك رعيتي ، فرقي با هم نداشتند. بعدا او به قدرت رسيده ، آن طور عمل كرده واين بيچاره ها تحت ستم ، اين طور بايد عمل كنند براي آنها يا آن بلوك سرمايه داري هم همين طور؛ ارزش براي انسانها قائل نيستند. آنها ارزش براي قدرت خودشان قائلند. هركشوري كه تحت قدرت آنها باشد، به او كمك مي كنند.
توصيه كارگران به تلاش براي قطع وابستگي
الان اگر يك گرايش بكند اين كشور اسلامي به يك طرف از اينها، برايش سرشار،
5- اشاره است به آيه 13، سوره حجرات .