• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شانزدهم - صفحه 237 -  ارزش كار و كارگر از نظر اسلام
صفحه : 237
نعمت بزرگي است كه نصيب كارگرها در قشر وسيع و شما عزيزان [شده ] كه دركارخانه ها و در مواردي كه صنعت در آنجا حكمفرماست ، كار مي كنيد.
و بايد توجه كنيد كه نگذاشتند شما، آن اشخاصي كه خائن بودند به اين كشور، آن اشخاصي كه وابستگي داشتند به كشورهاي ابرقدرت ، آنها كوشش كردند كه شما نتوانيدآن چيزهايي كه كشورتان احتياج دارد، بسازيد. اگر نبود در طول تاريخ ، در اين سده هاي آخري كه خارجيها به اينجا راه پيدا كردند و نبود خيانتهايي كه حكومتهاي ما بر ما كردند،شما هم امروز، الان از همان صنعتهاي پيشرفته مي توانستيد تحقق بدهيد، و امروز هم بايددر اين فكر باشيد. تا در اين فكر نباشيد، نمي توانيد كشور خودتان را و نسلهاي آينده رانجات بدهيد. بايد به اين فكر باشيد كه خودتان قادر بر اين هستيد كه آن چيزهايي كه درخارج درست مي كنند و شما احتياج به آن داريد و كشور شما احتياج به آن دارد، خودتان درست كنيد.
ارزش كار و كارگر از نظر اسلام
و من يك نكته ديگري [را] هم به شما عرض مي كنم كه توجه كنيد كه اينهايي كه ازكارگرها پشتيباني مي خواهند بكنند و آن هايي كه مي خواهند كشور را به سوي غرب بكشند [يا] به اسم شرق [فعاليت مي كنند] و خود كشورهاي كمونيستي و سرمايه داري ،اين دو بلوك سرمايه داري و كمونيستي ، نسبت به كارگر چه جور هستند و اسلام نسبت به كارگر چه جور است . اول شخص اسلام را من عرض كردم . اول شخص اسلام ، مصدع (3)اسلام بود و شارع اسلام از قبل خداي تبارك و تعالي . رفتار او با كارگر آن بود عرض كردم كه كف دست كارگر را با تواضع بوسيد و اين نشان كارگري را بوسيد و براي كارگران افتخار ايجاد كرد. ارزش انساني را توجه داشت كه كارگر [انسان است ؛ ] كارگرآن روز استقلال داشت و هرچه كار مي كرد براي خودش بود و استقلال داشت و ارزش داشت و آن ارزش را، محل ارزش را بوسيد پيغمبر اكرم و اعلام كرد ارزش كارگر را.
3- آشكاركننده .