• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شانزدهم - صفحه 182 -  توطئه ابلهانه دشمنان
صفحه : 182
توطئه ابلهانه دشمنان
و اين اشخاص منحرفي كه در داخل و خارج شيطنتهايي مي خواهند بكنند بسيار ابله هستند! اينها عقلشان را از دست داده اند. حب مقام و جاه اينها را اصلا نابينا كرده ،بصيرتشان را از آنها گرفته . اينها نمي دانند كه در يك كشوري كه وضعش اين طوري است ، در يك كشوري كه همه مردمش فرياد مي زنند و جنگ مي روند و عشق به فداكاري دارند، در يك همچو كشوري نمي شود از اين كارها كرد، نمي شود با اين كشورمعارضه كرد، نمي شود در اين كشور كودتا كرد.
كشوري كه همه قواي نظامي اش دنبال شهادت مي روند و همه قواي نظامي و انتظامي - پاسدار مسلحش - و همه عشايري ، كه آنها هم در جنگها وارد مي شوند. همه دارند باروي گشاده طرف شهادت مي روند، با يك همچو كشوري نمي شود با يك گروه چندصد نفري - يا بيشتر يا كمتر - معارضه بكنند.
اينها اشتباهشان همه اش اين است كه نه قدرت اسلام را اينها مي توانندبفهمند، و نه ملت خودشان را شناخته اند. از اين جهت ، خارج و داخل توطئه هاي بچه گانه ، توطئه هاي ابلهانه ، به خيال خودشان درست مي كنند. در هررشته اي كه بخواهند توطئه بكنند، نمي دانند كه چشمهاي بيناي اين كشور به همه كارهاي آنها از صبح تا شبشان نظارت دارد. نمي فهمند اين مسائل را اينها. از اين جهت ، خودشان را به مهلكه مي اندازند؛ بچه هاي عزيز ما را مي خواهند گول بزنند. اين بچه ها؛ جوانها، دختر و پسر، كه از اينها گول خورده اند، مطالعه كنندببينند كه اينها چه وضعي دارند و مملكت ما چه وضعي دارد، دولت چه وضعي دارد و آنها چه وضعي دارند؛ آنها به كجا پناه برده اند؛ و دولت چه مي گويد درمقابل آنها.