• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
عضویت در خبرنامه
    جستجو :
جلد شانزدهم - صفحه 180 -  از بين رفتن كشاورزي و صنعت در رژيم سابق
صفحه : 180
راجع به عشاير، يكي از چيزهايي كه آنها احتمال مي دادند كه يك وقتي اين عشايري كه به ديانت اسلام اعتقاد دارند و مي خواهند كه اسلام تحقق داشته باشد، احتمال مي دادند كه اينها برخلاف آنها قيام بكنند. رضاخان عشاير را بكلي مي خواست از بين ببرد - و بسيار هم موفق شد در از بين بردن - و يا افرادي از آنها را تربيت كنند كه عشاير را،آنها به طريقي كه آنها مي خواهند منحرف كنند. بسياري از اينها در خارج بودند و [يا] درايران بودند و انحراف داشتند و آنها مامور اين بودند كه عشاير را منحرف كنند و تضعيف كنند روحيه آنها را. همه اينها دست به هم داد و اين كشور ما را اين طور كه مي بينيد، كرد.
از بين رفتن كشاورزي و صنعت در رژيم سابق
از اين طرف ، كارخانه ها و مزرعه ها و كشتزارهاي ما، با اسم "اصلاحات "، بكلي كشاورزي را از بين بردند. ايراني كه اگر كشاورزي اش سر جاي خودش درست عمل بكند، بايد ميليونها تن صادر بكند، امروز نشسته و دستش طرف ديگران دراز است كه گندم بدهيد! اين هم از كارهايي بود، جناياتي بود كه رژيم به اين مملكت كرد. كارخانه هاهم بالا سرش افرادي بودند كه نمي گذاشتند كه اشخاصي كه در آنجا از خود ايرانيهاهستند، ياد بگيرند مطالب را. كارشناس هاي خارجي آمدند كارهاي كليدي را در دست گرفتند و مردمي كه اينجا بودند پادوي آنها بودند!
شما در هر مركزي كه پا بگذاريد، در هر جايي كه پا بگذاريد، [جاي ] پاي اجانب رادر آنجا مي بينيد سابقا اين طور بود. بحمدالله ، امروز اين جور نيست . اگر يك كسي واردمي شد در اين مملكت بازار مي رفت ، پاي اجانب بود. اگر آدم فهيمي بود، مي دانست چه قضيه [اي ] است . اگر بازار مي رفت ، مي ديد كه پاي آنها آنجا هست ؛ بازار را مي خواهندفاسد كنند. اگر در دانشگاهها مي رفت ، باز مي ديد پاي آنها در آنجا بيشتر از جاهاي ديگرهست ؛ مي خواهند آنجا را معوج كنند. اگر در ارتش مي رفت ، پاي آنها را در آنجامي ديد. اگر در كارخانه ها مي رفت ، پاي آنها را مي ديد. اگر در مجلس هم مي رفت ، در